مبارزات انتخاباتی در افغانستان

فرخنده زهرا نادری

 کمپاین درافغانستان یک پدیده جدیدیست که با ورود افکار و شعارهای دموکراسی پا به عرصه وجود گذاشته است البته تا بحال افغانستان چندین دوره انتخاباتی محدودی راسپری نموده که هنوز هم مبارزات انتخاباتی سالم برای نهادینه شدن ضرورت دارد. لهذا بدین دلیل فرهنگ مبارزات انتخاباتی در جامعه ما درحالت رشد شمرده شده و اشخاصیکه کاندیدای انتخابات ولسی جرگه ۱۳۸۹ هستند رسالت تعریف کردن وشکل دادن این روند مبارزات را عهده دارند، چراکه این افکار توسط رفتار وفعالیت های وکلای احتمالی رنگ گرفته، افغانی گردیده وتاریخ میسازد.

روند مبارزات انتخاباتی ولسی جرگه باید برنامه های خاص خودرا داشته که درطول دوماه وبیست پنج روز تعین شده بتواند کاندیدرا به جامعه وجامعه  را به کاندید بهترمعرفی نماید(هر چندیکه کاندید از قبل باید ازجامعه و جامعه از کاندیدا آگاهی داشته باشد). Lytumolsaltte . باید تذکر داد که انتخابات بصورت کل بالخصوص در افغانستان یک پروژه آموزشی بوده که در نتیجه سطع آگاهی مردم توسط کمسیون مستقل انتخابات و کاندیدا به چه اندازه بلند میرود مرتبط به زحمات آنها میگردد. اما بااظهار تاسف باید گفت که بصورت عموم مبارزات انتخاباتی که تابحال در افغانستان صورت گرفته یک روش آموزنده، روشن ومسلکی را ازخود بجا نگذاشته تا دیگر کاندیدان جدیدیکه این روند را تعقیب میکنند ازآن الهام بگیرند.

حتی عدم مسلکی بودن بعضی کاندایدا درگذشته باعث گردیده که مبارزات انتخاباتی نه به یک وجیبه ملی بلکه به یک معاملۀ تجارتی نامعقول تبدیل گردد. در این مقطع زمانی گویا برعکس یک عده مردم برای معامله های تجارتی کوتاه مدت (تابستانی) و یک تعداد کاندیدا هم در امر ترویچ رای فروشی کار کنند نه برافکار ملت سازی، وبه این پرسش که کدام کاندید بلند ترین ارقام پولی را نصیب شان  خواهد کرد احساسات ملی شانرا به فروش رسانند.  بروز چنین مشکلات عدم بی برنامه گی وغیرمسلکی بودن اکثریت کاندیدان محسوب میگردد؛ چرا که این بازار را این کاندیدان خود برای ملت گرم نموده تا اینکه تمام مسولیت های ملی خویش رابقدرت پول تعیین شده دونیم ماهه خویش به فروش برسانند.در اینجا معامله نه بلکه معاملۀ غلط تحت انتقاد قرار مبگرد.

نظر به تیوری جان لاک میتوان پروسه رای دهی را یک معامله اجتماعی(Social Contract) نامید که در این معامله (Contract) مردم بوسیله رای خویش کاندید مورد نظر خود را قدرت و در مقابل کاندید خدمات خود را به مردم عرضه میکند که  بدون تردید این معامله به مدت تعیین شده آن کرسی میباشد.  بنظر نویسنده کاندیدای که بیشتر شان شعار های مبارزه علیه فساد اداری را دارند باید آغاز آن را از این مرحله کرد؛ چرا که در غیر آن، این شیوه کاری باعث میگردد تا میدان مبارزات انتخاباتی بارقابت های برنامه وافکار روشن نه بلکه با قدرت پولی جیبی به پیش رود و رقابت سالم که دموکراسی آن را تشویق میکند در مراحل ابتدایی خویش ازرشد وتکامل بازمانده و بسوی تعریف سو سوق گیرد یکی ازاین مشکلات عمده این است که حتی شعار های بعضی کاندیدا خریداری گردیده ودرپوسترهای تبلیغاتی شان درج گردد و یا اینکه تنها چهره یک کاندید محور اصلی مبارزات انتخاباتی اش قرار گرفته و به اساس آن رای گیرد، که بالاخره این روند باعث میگردد که تفکیک بین کاندیدا دشوار گردد زیرا یکی مقلد دیگری قرار میگیرد، و در عین حال این امرسبب تضعیف نهضت فکری وابتکارات مغزی کاندیدای جوان میگردد. پس بجاست که گفته شود کاندیدای امروزی به تاریخ ونسل بعدی  جوابگوهستند البته این یک موضوع آشکاراست که مبارزات انتخاباتی مصارف و هزینه بردار میباشد مگرباید واضح گردد که پول برای تطبیق افکار خرچ گردد نه اینکه برعکس افکار برای پول.

(فرخنده زهرا نادری)

 

Comments

  • Rahim Ali said:

    iam with you in the election day
    i wish from you to help the Poor person

  • سميرالله said:

    بسیار خوب سایت من خانم زهرا را بسیار ودوست دارم چون یک شخصیت علمی فرهنگی و جامعه شناس میباشد همانطوریکه ما او را انتحخاب در پارلمان منحیث نماینده انتخاب نمودیم تقاضا مینمایم که ملیت پرست نبوده و کتاب خانه را که جورکرده عام المنفعه باشد و من خوش دارم با ایشان کار کنم.
    با سپاس

Trackbacks

There are no trackbacks