زنان افغان چشم به راه تجارت در هند هستند

گزارش از: واشنگتن پست

۳۰/۶/۲۰۱۲

با توجه به چالش های که زنان در افغانستان روبرو هستند، هیچ کسی تصور نمی کرد که شماری چشم گیری از زنان افغان در نشست جهانی جلب سرمایه گذاری ها برای افغانستان در هند حضور پیدا کنند. اما،شرکت کننده گان در نشست سرمایه گذاری برای افغانستان در دهلی نو، از دیدن شماری از زنان بازرگان که با همتایان مرد شان به رقابت پرداخته اند، تعجب کردند.

هیجان آنگاه بیشتر خواهد شد که شما به پس منظر این زنان  نگاه کنید. این به شما خواهد فهماند که زنان افغان مهارت های شان را در رهبری و کار فرمایی در سکتور های چون حمل و نقل کالاهای بازرگانی با کشتی و کار های تدارکاتی ثابت کرده اند.

یکی از آنان معصومه رضایی ۲۴ ساله است که نخستین شرکت عرضۀ خدمات تدارکاتی به رهبری زن را ایجاد کرده است. هر چند طالبان دو بار بر موتر های باربری شرکت این دختر بازرگان حمله کرده است، اما این دختر راضی نیست که شکست را بپذیرد و از این رو به هند آمده است تا خدمات تدارکاتی را به سرمایه گذران هندی به افغانستان، معرفی نماید.  

معصومه می گوید که طالبان بر موتر های باربری شرکت اش حمله کرده است و وی را به متهم به کمک به ارتش امریکا می نماید.  در همین حال، سبا صحر، مدیر عمومی یکی از شرکت های تولید فلم که یک هنرپیشنه افغانی نیز است، می گوید که طالبان موقعیت های تصویر برداری وی را آماج قرار می دهد؛ چون آنان از این که یک زن شرکتی تولیدی فلم را رهبری نماید، نفرت دارد. همانند معصومه، صبا نیز شجاع است و  می خواهد به ممبی سفر نماید تا دوستانی در بالیوود یا سینمای هند پیدا کند که یک فلم آمیخته از فرهنگ هندی و افغانی بسازد.

” زنان و مردان همانند چرخ های یک موتر است. بدون یکی از آن، موتر حرکت نخواهد کرد.” این گفته های حسینه سید   مالکی شرکتی است که هزار کارمند را استخدام کرده است.  حسینه در ادامه می گوید که :

” این یک زمان بسیار حساس برای افغانستان است که درک کند، این کشور بدون بهره برداری از خدمات زنان ، پیشرفت کرده نمی تواند.”

حسینه و دیگر نماینده گان زن در این نشست تأکید دارند که می خواهند زنانی بیشتری را در شرکت های شان استخدام نمایند.