عاملان مظنون سر بریدن یک دختر نوجوان در کنر بازداشت شدند

گزارشی از:  آژانس خبرگذاری پژواک

۳۰/۶/۲۰۱۲

مقام های امنیتی به روز جمعه در ولایت کنر گفته اند که پولیس این ولایت سه فرد مظنون را در پیوند با سر بریدن یک دختر نوجوان در ولسوالی سوکی ولایت کنر بازداشت کرده اند.

ولسوال ولسوالی سوکی می گوید که قربانی این رویداد دختری به نام شبانه، دانش آموز صنف یازدهم است، و به گونۀ وحشیانۀ از سوی شماری از افراد مسلح ناشناس پس از آن کشته شد  که این افراد به خانۀ ملک قدرت الله، پدر قربانی وارد شدند.

عبدل مرجان، ولسوال، ولسوالی سوکی، می گوید که افراد مسلح ناشناس پس از آن به کشتن این دختر نوجوان اقدام کرد که نتوانستند وی را بربایند.

محمد شعیب، رئیس دفتر ثارنوالی ولایت کنر می گوید که یکی از متهمان بنا به درخواست قدرت الله ، پدر قربانی بازداشت شده است.

به گفتۀ پدر قربانی، دختر اش پیش از این رویداد، با یکی از قاتلان گفت وگویی تیلیفونی داشته است. هنگامی که پولیس بر خانۀ متهم اصلی این رویداد هجوم آورد، او در مسجدی در نزدیکی همان محل پنهان شده بود.

شماری از شاهدان می گویند هنگامی که این افراد مسلح ناشناس به خانۀ این دختر وارد شدند، دیگر اعضای این خانواده در خانه نبودند. 

چگونه گی علت این قتل تا هنوز روشن نیست و باشنده گان محل نیز می گویند که خانوادۀ قربانی هیچ دشمنی شخصی با کسی نداشتند.