جوانان افغان باید فرا ملیتی بیندیشند

فرخنده زهرا نادری، عضو مجلس نماینده گان و فعال حقوق زن که در  روز سوم، نشست جامعه مدنی جوانان افغانستان ( جمجا) سخن می گفت، تأکید می کند تا هنگامی که مردم افغانستان به ویژه جوانان از اندیشۀ واحدی برای ملت سازی برخودار نباشند، ساختن افغانستان ناممکن خواهد بود.

۲۶/۶/۲۰۱۲

فرخنده زهرا نادری در آخرین روز نشست جامعۀ مدنی جوانان افغان در کابل، می گوید که به علت بی برنامه گی سیاسی در افغانستان، هم اکنون سیاست های در کشور وجود دارد که ملیت پرستی، قوم گرایی و سمت گرایی را در قلب های پاک شهروندان افغان تزریق می کند. بانو نادری می افزاید که ، جوانان افغان همان قشری هستند که می تواند با شهامت در از میان بردن این گونه سیاست ها مبارزه کنند.

فرخنده زهرا نادری     عضو مجلس نماینده گان و فعال حقوق زن:

”  همه در افغانستان در بارۀ محو ملیت پرستی سخن می گویند، اما، در عمل باز هم همان کار همیشه گی مان را انجام می دهیم، چون که به این کار عادت کرده ایم. شما جوانان باید کسانی باشید که این موضوع را از میان بردارد. شما جوانان باید کسانی باشید که فرا ملتی فکر کنید. اگر در افغانستان یک مفکورۀ واحد ملی پیدا نشود،ما و شما هرگز نمی توانیم افغانستان را بسازیم.”

دره همین حال، داکتر هاشم عصمت اللهی، رئیس اتحادیۀ خبرنگاران افغانستان، نیز قوم گرایی و نژاد پرستی را تهدید جدی در برابر وحدت ملی افغانستان می داند.

داکتر هاشم عصمت اللهی، رئیس اتحادیۀ خبرنگاران افغانستان:

”  شما متوجه باشید که جامعۀ مدنی جوان افغانستان، حرکتی است بالند، فرا تر از سمت، فرا تر قوم، و فرا تر از زبان و نژاد است. چیزی که امروز جامعه افغانستان را تهدید می کند، افکار قوم گرایانه و سمت گرایی است. اما، جامعۀ جوان افغان با مفکورۀ هم گرایی، دور هم جمع می شوند؛ و می خواهند نکتۀ پایانی به مشکلات افغانستان بگذارند.”

همزمان با این، بانو نادری، این فعال حقوق زن، می افزاید که تبعیض جنسی در برابر زنان در افغانستان همچنان باقیست و نیاز است که جوانان پسر و دختر برای حل این معضل، صدای شان هر چه بلند فریاد زنند.

فرخنده زهرا نادری     عضو مجلس نماینده گان و فعال حقوق زن:

” ما امروز هیچ زنی را در دادگاه عالی افغانستان که بلند ترین مرجع قوۀ قضاییه است، نداریم، و این موضوع هیچ بنیادی ندارد، به جز همان تبعیض در برابر زن.”

بانو نادری در ادامه می گوید که :

” همیش برای آزادی زن مبارزه کرده ام و به همین آرزو هستم. اما، آزادی نه به آن تعریف که به ناهنجای و بی بند و باری تعریف می شود؛ بل آزادی که از علم و دانش سرچشمه می گیرد. من امید وار هستم که شما جوانان )دختران/زنان) آنقدر با علم باشید که اگر بر سر قدرت می آید، به این خاطر  نیایند و با آواز مظلومانه نگویند که من یک زن هستم و برای من یک فرصت بدهید؛ بل با صدای بسیار بلند بگوید که من شائسته گی این کار را دارم، چون من جز از مشکلات نیستم، بل که جز از راه حل افغانستان هستیم.”

جامعۀ مدنی جوانان افغانستان به تازه گی با همکاری معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور و سهم گیری شماری از جوانان ولایات مختلف کشور ایجاد شده است و در قطعنامه یی این نهاد، بر مبارزه با ملیت پرستی، مواد مخدر، فساد اداری، تقویت حقوق زن، پررنگ ساختن نقش جوانان در جامعه و دیگر ارزش های دیموکراتیک تأکیده شده است.