فعالان حقوق زن، خواهان اختصاص یافتن پنج کرسی حکومت به زنان هستند.

این فعالان تأکید می کنند که حکومت افغانستان در عملی ساختن راهبرد توسعه یی زنان توجه جدی نماید و باید ۳۰ % از کل بودجه کشور را به زنان تخصیص دهد. در این میان، فرخنده زهرا نادری، عضو مجلس نماینده گان و فعال حقوق زن می گوید که زنان توان رهبری پست های مهم را دارند

۲۵/۶/۲۰۱۲

شماری اعضای مجلس نماینده گان و فعالان جامعۀ مدنی به روز دو شنبه در یک نشست خبری مشترک در مجلس نماینده گان در بارۀ نشست توکیو که قرار است ماۀ آینده در جاپان برگذار گردد، با ارائه پیشنهاداتی تأکید می ورزند که، در هر وزارت یک پست معینیت باید به زنان اختصاص یابد. این فعالان از جامعه جهانی می خواهند که به پیشنهادات شان توجه جدی شود. فرخنده زهرا نادری، فعال حقوق زن و نماینده مردم کابل در مجلس نماینده گان در پاسخ به پرسشی که آیا زنان توانایی رهبری پنج کرسی بلند پایه را دارند؟ می گوید که زنان از توانایی های ویژۀ برای رهبری کرسی های کلیدی در حکومت برخوردار هستند و باید این فرصت به آنان داده شود.

فرخنده زهرا نادری عضو مجلس نماینده گان و فعال حقوق زن

” بیاید در بارۀ وزارت صحت عامه فکر کنیم که یکی از وزارت های کلیدی و مهم است. امروز بانوی که در رآس این وزارت قرار دارد، الگوی خوبی است که می تواند حکومت افغانستان را قناعت بدهد که زنان می توانند پست های کلیدی را با یک مدیریت عالی به پیش ببرد. پس ما امروز هم الگوی داریم و در آینده هم می توانیم الگوی بهتری داشته باشیم. ما می توانیم یک را به پنج مبدل سازیم.”

در این میان، نرگس نهان، از فعالان حقوق زن در کشور، تأکید می کند که یکی از علت های اصلی افزایش خشونت در برابر زنان، عدم حاکمیت قانون در کشور است.

” حاکمیت قانون در افغانستان وجود ندارد و تا هنگامی که قانون در افغانستان حاکم نباشد، ما هیچ کاری نمی توانیم. افغانستان هم مانند دیگر کشور های اسلامی دیگر قانون دارد اما چون حاکمیت قانون وجود نداشته باشد هیچ کاری نمی شود. توجه مقام های بلند پایه یی برای دفاع از حقوق زنان و حاکمیت قانون وجود ندارد. ما بسیار امید واری داریم که یکی از شرط های کمک های مالی به زنان این باشد که میزان خشونت ها در برابر زنان روز به روز کاهش یابد.”

در پیشنهادات این فعالان به جامعه جهانی و حکومت افغانستان در نشست توکیو، بر حمایت مستقیم جامهه جهانی از زنان و نهاد های مدافع از حقوق زن و حمایت از برنامه های توسعه یی زنان افغان تأکید شده است.

نشست توکیو قرار است در اوایل ماۀ آینده میلادی در توکیوی جاپان برگذار گردد و انتظار می ورد که کشور های کمک کننده به افغانستان، در آن حمایت مالی شان را از کشور پس از سال ۲۰۱۴ میلادی اعلام نمایند.