افغانستان به انقلاب فکری نیاز دارد

فرخنده زهرا نادری، عضو مجلس نماینده گان و فعال حقوق زن که در محفل اعلام موجودیت نخستین جامعه مدنی جوانان افغانستان سخن می گفت، تأکید می ورزد که افغانستان دیگر به انقلاب های فزیکی نیاز مند نه، بل به یک انقلاف فکری ضرورت دارد.

۲۴/۶/۲۰۱۲

فرخنده زهرا نادری، نمایندۀ مردم کابل در مجلس نماینده گان که به روز یک شنبه در نخستین نشست جامعه مدنی جوانان افغانستان در کابل سخن می گفت، تأکید می ورزد که این نهاد مدنی با شعار صلح ، حقوق زن، آزادی بیان ودیموکراسی  اقدام نموده است. بانو نادری می افزاید که از همین رو، ایجاد جامعه مدنی جوانان افغانستان،میتواند برای فراهم شدن یک تحول بزرگ  و انقلاب فکری برای فعالیت جامعۀ مدنی جوانان درکشور اثر گذار باشد.

فرخنده زهرا نادری افزون بر این، پیشنهاداتی را در بارۀ موضوعات همچون اصلاحات نظام تعلیمی و تحصیلی و راه حل برای بی نتبجه مانده گان کانکور، پروسه صلح، انتخابات سال ۲۰۱۴، حقوق زن و تعریف دوباره سیاست درافغانستان به جامعۀ مدنی جوانان افغانستان ارائه نمود. بانو نادری تأکید می ورزد که سیاست در افغانستان به قدرت طلبی تعریف شده است و نیاز است که سیاست در افغانستان باید دوباره تعریف شود.

” سیاست فعلی افغانستان  از برخورد های قدرت طلبی وجنگی شکل گرفته است. اما بدبختانه این افکار با ریشه بسیار دامنگیر جامعه دربخش های مختلف گردیده است.  پس جوانان جامعۀ مدنی میتواند با ارائه نمودن یک تعریف اکادمیک سیاست را از تعریف قدرت طلبی ماکیولیتسی به یک تعریف اکادمیک  که دارای برنامه های ملت سازی ودولت سازی باشد تبدیل نمایند.” فرخنده زهرا نادری تأکید ورزید:

در همین حال، سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ کشور در این نشست، نقش جوانان را در از میان بردن توطئه های بیگانه ها، مبارزه با مواد مخدر، فشار آوردن بر حکومت برای مبارزۀ جدی با فساد اداری بسا مهم می داند. به گفتۀ آقای رهین:” جوانان بار مسؤولیت های فردا را بر دوش دارند و وارث ملت و مردم شان هستند. فردای کشور با دستان جوانان امروز ساخته می شود.”

در این میان، میر احمد جوینده، فعال جامعۀ مدنی، نیز با تأیید بر گفته های بانو نادری، روند انتقال، بیرون شدن سربازان خارجی از افغانستان در سال دو هزار و چهارده میلادی و انتخابات سال ۲۰۱۴ میلادی،را به بحث گرفت.

بانو نادری، همچنان در این نشست تأکید نمود که :” علت اصلی افزایش خشونت در برابر زنان، ناآگاهی آنان از قانون منع خشونت است.” به باور بانو زهرا نادری، جوانان در آگاه ساختن زنان از این قانون نقش مهم می توانند ایفا کنند.

جامعه مدنی جوانان افغانستان به همکاری معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ ایجاد شده است؛ که هدف آن تلاش برای ترویج صلح، نهادینه ساختن دیموکراسی، احترام به حقوق زن، تقویت آزادی بیان، و دیگر ارزش های دیموکراتیک گفته شده است.