انتقاد سخت فعالان حقوق زن از بی پروایی حکومت افغانستان در کار به دادگاه کشانیدن فاسدان در حکومت

farkhunda with women

۱۳/۶/۲۰۱۲ –  گزارشگر: قیام نوری – فعالان حقوق زن در افغانستان از بی پروایی حکومت در کار به دادگاه کشانیدن مقام های آلوده به فساد سخت انتقاد می کنند. این فعالان که اعضای شبکه زنان افغان هستند می گویند که فساد گسترده اداری در دستگاه حکومت افغانستان زمینه ها را برای خشونت در برابر زنان فراهم می سازد.

نشست دو روزه شبکه زنان افغان به روز سه شنبه در کابل پایان یافت. این نشست که با  حضور عمرزاخیل وال وزیر مالیه یان کوبش نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان  اوکودا معاون سفیر جاپان در کابل شماری از نماینده گان مردم در مجلس و شماری از فعالان حقوق زن در کابل برگذار شد هدف آن گرد آوری نظریات رهبران زن در پیوند با پیشرفت اقتصادی زنان و ادامه این پیشرفت پس از سال دو هزار و چهارده میلادی گفته شده است.

عمر زاخیل وال وزیر مالیه می گوید که از میان بیست و دو برنامه این وزارت که برای خودکفایی افغانستانٰ در سال های میان دو هزار و پانزده تا دو هزار و بیست و چهار ساخته شده است و قرار است در نشست اقتصادی توکیو ارائه گرددٰ یک برنامه آن به زنان اختصاص یافته است.

در همین حال یان کوبش نماینده ویژه سازمان ملل متحد با تاکید بر حمایت سازمان ملل متحد از مردم افغانستانٰ می گوید که حضور این سازمان پس از سال دو هزار و چهارده میلادی برای فراهم ساختن کمک های لازم به مردم افغانستان به ویژه زنان و کودکان یک نیاز است.

در این میانٰ شماری از اعضای شبکه زنان افغان و فعالان حقوق زن در کشور می گویند که بی پروایی حکومت افغانستان برای ریشه کن ساختن فساد اداری و مجازات مقام های آلوده به فساد بستر خشونت در برابر زنان را فراهم ساخته است و این موضوع دیگر برای زنان افغان قابل تحمل نیست.

این فعالان تآکید می کنند که باید قانونی تصویب شود که این افراد آلوده به فساد بر بنیاد آن مجرم شناخته شود. به گفته این فعالان جامعه جهانی برای مبارزه با هراس افگنی پیکاری را آغاز کرده است آما هیچ تلاش جدی برای ریشه کن ساختن فساد اداری که سخت زنان را زیان مند می سازند انجام نداده است.

 از سوی هم، فرخنده زهرا نادری، نمایندۀ مردم در مجلس نماینده گان از میزان بلند دانش آموزانی که در آزمون کانکور بی نتیجه مانده اند سخت ابراز نگرانی نمود و از وزارت مالیه خواست که بودجه مناسب را در بودجه پیشنهادی این وزارت به نشست توکیو، برای این دانش آموزان تخصیص دهد.

شبکه زنان افغان در این نشست شش پیشنهاد کلیدی را برای تهیه سند موقف نامه شبکه زنان افغان از جمله حکومت داری خوب – حساب دهی دوجانبه – صلح و ادغام مجدد – تعهدات جامعه جهانی فرا تر از سال دو هزار و چهارده میلادی – بودجه پاسخگوی جندر – بخش صحت – سکتور امنیت – سکتور اقتصاد و سکتور سیاست به حکومت پیشنهاد کردند.