ملاقات محترمه فرخنده زهرا نادری با اطفال بی بضاعت

کابل: چهار شنبه ۶ ثور

محترمه فرخنده زهرا نادری نماینده منتخب مردم در ولسی جرگه مسئول عمومی کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی وفعال حقوق زن  امروز با جمعی اطفال بی بضاعت که در بازار وجاده های شهرکابل مصروف کارهای شاقه اند ، در کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی دیدار نمود.

این اطفال بی بضاعت که نان آور فامیل های شان است ودرعین زمان اکثرا دانش آموزوحتی یکتعداد شان تنها درکارهای شاقه مصروف هستند توسط موسسه حمایت وانکشاف از حقوق زنان واطفال شناسای گردیده است که برنامه آن تحت عنوان یک روزخوشی برای من از سوی این موسسه مسمی شده است که امروز ازسوی محترمه نادری به کانون فرهنگی حکیم ناصرخسرو بلخی دعوت شده بودند.

محترمه فرخنده زهرا نادری ضمن عرض خوش آمدید به اطفال واظهار قدردانی از اقدام موسسه حمایت وانکشاف از حقوق زنان واطفال گفت : باید به مشکلات این اطفال رسیده گی صورت گرفته وازسوی دولت یک برنامه ملی حمایت از اطفال طرح وتطبیق گردد .

این اطفال درجریان این دیدار از بخش های مختلف کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی مانند نمایشگاه نقاشی حجت خراسان، کتابخانه عامه، بخش خدمات انترنت وتحقیقات برای دانشجویان،  صالون سیمنارهای کانون وهمچنان از بزرگترین قرآن  دست نویس جهان که درکانون فرهنگی حکیم ناصرخسروبلخی خطاطی شده است  بازدید نمودند.

دراین دیدار از مسوولین کانون  درمورد سائیر بخشها وفعالیت های کانون برای اطفال بطور مفصل و جامع و آموزنده معلومات داده شد.

محترمه فرخنده زهرا نادری درصحبت هایش خطاب به این اطفال گفت: من میخواهم که شما اطفال نازنین باید به درس و تعلیم توجه داشته باشید امیدوارم که شما روزی بتوانید در این کتابخانه برای مطالعه و کسب دانش وازدیاد معلومات تان در بخش های مختلف دانش به این کانون مراجعه نمائید ، باور دارم که شما اطفال با وجود اینکه نباید دراین سن خورد این قدر زحمات را متقبل شوید ولی با انهم زمانیکه کارمیکنید بیشتر اعتماد به نفس هستید واین امر میتواند درآیند درصورتیکه شما درپهلوی کار به دروس خوش نیز ادامه دهید افراد موفق به بارآیئد.

هدف از این دیدار در کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی بخاطر آگاهی دهی برای اطفال از فرهنگ ، تاریخ ومعرفی شخصیت های علمی کشور وتشویق آنان در آموزش وتعلیم خوانده شده است.

دراخیر محترمه نادری از بودجه بنیاد چادری مقدار پول نقد به رسم تحفه برای این اطفال اهدا نمود ، این دیدار که در فضای پراز عطوفت و صمیمیت صورت گرفت باعث مسرت و خوشحالی این اطفال گردیده وایشان با چهره شاد ، درحالیکه بار بزرگ از مشقت را به دوش دارند به آیندۀ شان امیدوار گردیده وتعهد نمودند که در درسهای شان کوشا میباشند.

بخش مطبوعاتی چادری دریچۀ قدرت