توجه به سرسبزی شهر وظیفۀ همه ماست

کابل : سه شبنه ۲۲ حمل
فرخنده زهرا نادری عضو ولسی جرگه ، فعال حقوق زن ومسئول عمومی کانون فرهنگی حکیم ناصرخسروبلخی امروز همرا باجمع از اعضای جوانان کانون فرهنگی حکیم ناصر خسروبلخی که تعداد شان به ۶۰ تن میرسید، در برنامه نهال شانی که ازسوی ریاست زراعت ولایت کابل در ساحه بادام باغ راه اندازی شده بود شرکت نمود.
به گفته آرین آریوبی آمرمنابع طبیعی ریاست زراعت کابل درحدود بیش از ۲۵۰۰ اسله نهال توسط انجمن جوانان کانون فرهنگی حکیم ناصرخسرو بلخی امروز درساحه غرس گردید.
محترمه فرخنده زهرا نادری هدف ازاشتراک خود واعضای انجمن جوانان کانون فرهنگی حکیم ناصرخسروبلخی را دربرنامه نهال شانی همکاری با ریاست زراعت کابل وضمنا تشویق شهریان کابل در برنامه های سرسبزی شهر وایجاد ذهنیت مسئولیت پذیری برای جوانان ومردم عنوان نموده گفت؛ سه دهه جنگ برعلاوه اینکه دربخش های مختلف وطن ما را متضررساخته است بالای افکار وروان مردم ما نیز تاثیرات سوء داشته است به همین لحاظ افغانستان برعلاوه بازسازی درسائیر موضوعات به بازسازی فکری نیز ضرورت دارد وایجاب مینماید که همشهریان ما درقسمت سرسبزی وحراست از نهال های غرس شده درساحات سبز احساس مسئولیت نمایند تا باشد شهر ما سرسبز گردد.
نادری درادامه صحبت هایش افزود ؛ اگر ساحه بادام باغ به صورت درست ومسلکی تحت سیستم سرسبزی ونهال شانی قرار گیرد میتواند درآینده برای تمام شهریان کابل ساحه مناسب جهت تفریح وهمچنان در تولید اکسیجن وحفظ محیط زیست نیز موثرواقع خواهد شد..
خلیل ملکزاده مدیرجنگلات ریاست زراعت کابل از این ابتکار محترمه نادری اظهار قدردانی نموده وگفت ؛ این یک اقدام خیلی موثربوده که امروز محترمه نادری به عنوان نماینده مردم نه تنها خود بلکه همرای با جمع ازجوانان کانون فرهنگی حکیم ناصرخسرو بلخی که سالهای قبل نیز باریاست زراعت همکاری داشته اند، جهت تشویق وحمایت از پروژه های سرسبزی شهردربرنامه نهال شانی شرکت نموده است ، الگوی خوبی برای همشهریان محترم ما میباشد.
بادام باغ ساحه ایست که درقسمت شمال غربی شهرکابل موقعیت داشته ودرآن فارم تحقیقاتی زراعتی جهت اصلاح تخم های بذری وجود دارد و درطی سالیان گذشته از این فارم به عنوان جای مناسب جهت تدویرنمایشگاه های زراعتی وصنعتی ازمحصولات داخلی افغانستان وهمچنان برگزاری جشن عنعنوی دهقان استفاده میشود.
بخش مطبوعاتی : چادری دریچه قدرت