افغانستان تا ختم سال ۲۰۱۲ با اتحادیۀ اروپا پیمان استراتیژیک امضا میکند

یک هئیت  اتحادیه  اروپا بخاطر امضای پیمان استراتیژیک با دولت افغانستان ، سرگرم ملاقات با مقامات افغان هستند، این هیئت روز گذشته با اعضای ولسی جرگه نیز دیدار نموده و روی چگونگی عقد این پیمان صحبت نمودند. به اساس گزارش ها پیش نویس این پیمان طی دوماۀ آینده آماده میگردد وپس از آن بحث های تخنیکی روی چگونکی همکار های دوامدار اتحادیه اروپا بادولت افغانستان درچارچوب این پیمان آغاز وقرار است دراخیر سال جاری میلادی این سند به امضا برسد.