دموکراسی وچالش تغیر

کابل – چهارشنبه ۲۴ حوت

دموکراسی وچالش تغیر عنوان کتاب رهنمودی برای افزایش مشارکت سیاسی زنان ازسوی انستیتوت دموکراتیک ملی به چاپ رسیده است که طی یک محفل رسمی با حضور داشت اعضای شورای ملی،  فعالان جامعۀ مدنی ونماینده گان احزاب سیاسی، معرفی گردید.

رئیس بخش آسیائی انستیتوت دموکراتیک ملی چاپ وتهیه این کتاب رهنمودی را یکی از کارهای مهم این اداره  برای مشارکت سیاسی زنان درقدرت دانسته وگفت جای مسرت است که این رهنمود درپهلوی سائیر فعالیت های انستیتوت دموکراتیک ملی برای تقویت دموکراسی درافغانستان، به اکمال رسیده است ودرنظر است این رهنمود جهت تکثیر دراختیار سائیر احزاب سیاسی ،  نهادهای جامعه مدنی وهمه قرارگیرد.

این رهنمود به منظور استفاده کارمندان انستیتوت دموکراتیک ملی وسائیر کارشناسان به منظور انکشاف ، تطبیق نظارت وارزیابی برنامه های مشارکت سیاسی زنان درساحات مختلف تخنیکی ترتیب شده است که درفصل های جداگانه مشارکت شهروندان ، انتخابات، احزاب سیاسی وحکومتداری تخصیص یافته است.

به باور مسئولین انستیتوت دموکراتیک ملی این رهنمود فراهم  کنندۀ استدال منطقی پیرامون افزایش مشارکت زنان در هرساحۀ تخنیکی ، چارچوب های برنامۀ ، نمونه تجارب برتر ، مطالعه موردی وستراتیژی ها مورد استفاده در تمام مراحل دوران یک برنامه ویا پروژه میباشد.

بخش مطبوعاتی :  چادری دریچۀ قدرت

Comments

  • ابراهیم تولا said:

    نشر کتاب رهنمودی «دموکراسی و چالش تغییر» یک گام در یک مسیر طولانی است که از آن استقبال گردیده و از اطلاع رسانی بخش اطلاعات این سایت «چادری دریچه قدرت» تشکر به عمل میآید.
    بدون شک، واژه های «دموکراسی » و «تغییر» در افغانستان سرنوشت مشابه دارند .گرچه دموکراسی عامل تغییر و تغییر هموار کننده مسیرحرکت دموکراسی است ولی در برابر این هردو در این کشور مقاومت صورت میگیرد چنانچه جریان خون در رگهای دموکراسی از طرف رده های فوق مدیریتی این کشور گاهی قطع و گاهی هم نیمه جریان پیدامیکند .
    از طرف دیگر در افغانستان امروز بسیاری ها چه در رده های پائین و چه هم بالا با تغییر مخالفت می نمایند و تغییرات وارده از سه دهه به این طرف به نفع شان نبوده و به هراندازه ای که تغییرات فاحش تر می شود به همان پیمانه منافع آنها در مخاطره می افتد.
    بنا براین با تغییرات ستیزه می کنند و بقول جواهر لعل نهرو “زمان برخلاف میل آنها تغییر وحرکت می کند”. لذا دموکراسی را باید تقویه کرد تا کودک تغییر فربه شود .

Trackbacks

There are no trackbacks