گزارش مقدماتی دولت اسلامی افغانستان به کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW)

کابل :  سه شبنه ۲۳ حوت

گزارش مقدماتی دولت اسلامی افغانستان به کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان ازسوی وزارت امورخارجه به نشر رسیده است درمجلس که به همین  مناسبت درسالون کنفرانس های وزارت خارجه تدویریافته بود، اعضای کابینه، نماینده گان مردم درشورای ملی ، سفرائی کشورهای  خارجی ، فعالان جامعه مدنی وحقوق زنان حضور داشتند.

جاود لودین معین سیاسی وزارت خارجه تهیه این گزارش را برای دولت افغانستان یک دست آورد دانسته وگفت ، این گزارش پالیسی ها واولویت های جهموری اسلامی افغانستان برای انکشاف حقوق زنان را مشخص نموده است  تا پس ازاین پالیسی ها وسرمایه گذاری ها با موثریت بیشتری باعثت تامین حقوق زنان وفع تبعیض علیه آنان گردد.

افغانستان درسال ۱۹۸۰ میلادی این کنوانسیون را مضاء ودرماه مارچ ۲۰۰۳ میلادی رسما به ان الحاق شده است، به اساس مادۀ ۱۸  این کنوانسیون  دولت افغانستان مکلفیت داشت تا گزارش مقدماتی خویش را یکسال پس الحاق وگزارش دورۀ خویش را هرچهارسال یکبار تهیه نماید ولی نسبت مشکلات امنیتی ونبود ظرفیت های مناسب پس از نه سال این گزارش تهیه وبه کنوانیسون منع  کلیه اشکال تبعیض علیه زنان ارائه میگردد وقرار است این گزارش دربرج جون جاری در کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان به بحث گرفته شود.

 این گزارش به کمک مالی کشورهای ناوری ، هالند ودانمارک وهمکاری ادارۀ زنان سازمان ملل متحد UN-Women از اگست سال ۲۰۰۹ آغاز و در جون ۲۰۱۱ تکمیل شده است که دورۀ زمانی مارچ ۲۰۰۳ تا آخر سال ۲۰۱۰ میلادی را در بر دارد.

بخش مطبوعاتی : چادری دریچۀ قدرت