ولسی جرگه : تاکیدبر تطبیق قانون منع خشونت علیه زن

شنبه ۲۰ حوت
ولسی جرگه شورای ملی در جلسه عمومی روز شبنه خویش برتطبیق قانون منع خشونت علیه زن تاکید داشته از حکومت وسائیرنهادهای مسئول خواست تا درتطبیق این قانون به طور جدی تلاش نماید.
پیام ولسی جرگه درمناسبت هشتم مارچ از رشادت وفداکاری های زنان در طول گذشته های سخت ومعاصر تقدیر نموده وخواهان تطیق قانون منع خشونت علیه زن گردید.
فرخنده زهرا نادری عضو ولسی جرگه وفعال حقوق زن گفت ، قانون منع خشونت علیه زن نافذ میباشد مگردر طی دوسال گذشته عدم تطبیق آن با عث افزایش خشونت در سطح کشور گردیده است وی همچنان از رئیس جمهور خواست تا در معرفی اعضای ستره محکمه ازبین زنان مستعد که به علوم دینی دسترس داشته باشند معرفی نماید.
همچنان ولسی جرگه قطعیه سال ۱۳۸۸ را به بحث گرفته و وزیر امور خارجه ، رئیس شرکت برشنا و رئیس ادارۀ حمایت از سرمایه گزاری درافغانستان را غرض استجواب جهت مصارفات شان فراخوانده بود.
وزیر امورخارجه درمورد مصرف کمتراز ۴۰% بودجه انکشافی این وزارت گفت؛ بودجۀ انکشافی وزارت خارجه عمدتا غرض ترمیمات وخریداری اجناس قنسولگری ها وسفارت خانه های کشور، درخارج از کشور مصرف میگردد که اکثرا تحت شرایط کشورهای مقیم میباشد که طی مراحل آن زمانی زیادی میطلبد.
بودجه انکشافی سال ۱۳۸۸ وزارت امورخارجه شش ملیون دالر امریکای بوده است که این وزارت نتوانسته است آنرا به مصرف برساند.
گفتنی است که درسال دوم کاری ولسی جرگه استجواب وزرا جز مهم آجندای این مجلس بوده ولی برخی اعضای مجلس به این باور است که استجواب وزراء تا اکنون در قسمت قطعیه وعدم مصارف بودجه انکشافی سال ۱۳۸۸ موثریت نداشته وباید دراین زمینه تجدید نظر صورت گیرد.
بخش مطبوعاتی : چادری دریچۀ قدرت

Comments

Trackbacks

There are no trackbacks