تجلیل از روزجهانی زن

جمعه ۱۹ حوت :

انجمن جوانان کانون فرهنگی حکیم ناصرخسرو بلخی وبنیاد چادری از هشتم مارچ روز جهانی زن درتالار کنفرانس های کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی تجلیل به عمل آورد.

محفل با تلاوت آیات کلام الهی وپخش سرودملی کشور آغاز گردید وسپس سخنرانان این محفل که اکثرا جوانان بودند روی نقش وموثریت زنان در عرصه های مختلف شئون زنده گی تاکید داشته واز نقش سرنوشت زنان درکشور درتاریخ گذشته ومعاصر یادکردند. جوانان بربهبود معارف ومساعد نمودن زمینه آموزش برای دختران خواهان توجه جدی مسئولین امور گردیدند.

فرخنده زهرا نادری عضو مجلس نماینده گان وموسس بینادچادری نیزدراین محفل سخنرانی نموده ضمن اشاره برپیشنیه تاریخی روزهمبستگی زنان و وضعیت موجود زنان درکشور گفت؛ به صفت یک فرد مسئول ، روز جهانی زن را با مردم عام در نواحی کابل تجلیل نمودم و برنامه آموزشی قانون منع خشونت علیه زن را بخاطر آگاهی عامه وجلوگیری ازخشونت، آغاز نمودیم که قرار است این برنامه در دیگر نواحی کابل باهمکاری مردم محل به صورت دوامدار تطیق گردد.

محترمه نادری فعال حقوق زن ، در ادامه صحبت هایش خطاب به جوانان گفت؛ نسل جوان افغانستان امروز میتواند با عملکرد شان درسطح کشور تغیرات مثبت بیاورند واین امرمستلزم آن است که جوانان باید مسئولیت پذیر بوده وهمچنان بالباس علم ودانش ملبس گردند.

درقسمت دیگر این محفل گروپ موسیقی دوشیزه گان نوجوان، راجع به مقام والای مادر آهنگی را به خوانش گرفتند که از سوی اشتراک کننده گان مورد تشویق وتمجید قرار گرفت.

بخش مطبوعاتی : چادری دریچۀ قدرت