هشتم مارچ ازدیدگاه چادری دریچۀ قدرت

“میزان بلند خشونت های ضد انسانی علیه زن  که درماه های اخیر به وقوع پیوسته  است به دیدگاه من هشت مارچ را مستلزم غور وارجعیت بخشیدن درقانون منع خشونت علیه زن میگرداند” – فرخنده زهرانادری

هشتم مارچ روزهمبستگی زنان درسایئر کشورهای جهان درحالی تجلیل میگردد که زنان با پیشرفت ها و ازسوی هم با مشکلات متعددی روبرواند و در پیوند به این روز جهانی مبارزه علیه تبعیض جنسیتی وعدالتخواهی تجدید میثاق می بندند وبار دیگر برای برابری وتساوی حقوق شان علم مبارزه را بلندمیکنند.

هشتم مارچ از دیدگاه چادری دریچۀ قدرت

چادری دریچۀ قدرت شعاری انتخاباتی فرخنده زهرا نادری عضو مجلس نماینده گان افغانستان بود که در انتخابات پارلمانی سال ۱۳۸۸ وارد عرصه مبارزه برای حقوق زن گردید، این شعار در حصۀ خود بحث برانگیز بوده ولی ازآنجائیکه اساس آن به عنوان یک مفکورۀ مهم در مبارزه برای حق برحق زن میباشد پس از انتخابات پارلمانی نیز این شعار درقالب یک اقدام عملی درفعالیت های محترمه فرخنده زهرانادری همواره همراه بوده است که میتوان گفت چادری دریچۀ قدرت بیانگر تصویر واقعی از کارکردهای این فعال حقوق زن درمبارزه برای حقوق زن میباشد.

تجلیل هشتم مارچ  با مردم عام

محترمه فرخنده زهرا نادری عضو مجلس نماینده گان وفعال حقوق زن هشتم مارچ را با حضور صدهاتن اززن ومرد در ناحیه شانزده هم شهر کابل درمیان بانوان ومردمانیکه هشتم مارچ برای شان یک پدیدۀ جدید بوده وحتی اکثریت شان درباره هدف وتاریخچۀ این روز چیزی نمیدانستند طی مراسم مردمی تجلیل نمود.

محترمه نادری  دراین مراسم مردمی ضمن سخنرانی درمورداهمیت روز همبستگی زنان،برنامۀ آموزشی قانون منع خشونت علیه زن را دراین محل آغاز نموده وگفت این برنامه همچنان دردیگر نواحی شهر کابل نیز ادامه خواهد داشت.

این فعال حقوق زن در ادامه صحبت هایش چنین گفت : باور دارم که درافغانستان امروز مشکلات زیادی فراه راه مردم قرار دارد وتنها زنان نیستند که از فقر خشونت وسایئرمشکلات اجتماعی رنج میبرند بلکه همه ملت ما در مشکلات فراوان گیرمانده اند اما زنان آن قشر آسیب پذیر ومحروم جامعه بوده که میزان ورفتار خشونت علیه شان بیرون از چوکات اسلام وانسانیت میباشد، حتی امروز درقرن ۲۱ رقم بلند از زنان درکشور ما نه تنها که به حقوق ابتدائی، اسلامی، انسانی وشهروندی خویش دسترسی  نداشته بلکه  ازآن آگاهی ندارند.

میزان بلند خشونت های ضد انسانی علیه زن  که درماه های اخیر به وقوع پیوسته  به دیدگاه من هشت مارچ را مستلزم غور وارجعیت بخشیدن درقانون منع خشونت علیه زن میگرداند.

به باوربانو نادری عوامل زیادی مسبب افزایش خشونت علیه زن درکشورگردیده است ولی روی سه موضوع مهم وکلیدی چنین اشاره نمود.هرچندیکه عوامل بی شمار سبب افزایش خشونت علیه زن گردیده اما من  به صفت عضو قوۀ مقننه(پارلمان) معتقدم که سه عوامل  کلیدی سبب افزائیش خشونت علیه زن درجامعه ما گردیده است.

  • ·        عدم تطبیق قانون منع خشونت علیه زن  توسط ارگانهای ذیدخل  به خصوص قوۀ اجرائیه وقضائیه
  • ·        عدم اگاهی مردم ازقانون منع خشونت علیه زن
  • ·        عدم عضویت زن درستره محکمه

محترمه نادری همچنان در مورد حضور زن دردولت صحبت نموده وعدم حضور زن در ستره محکمه را یک چالش بزرگ فرا راه رسیدن زنان به حقوق  انسانی، اسلامی و افغانی شان دانسته گفت  ”  حضور زنان دردوقوۀ دولت که عبارت از قوۀ مجریه ومققنه میباشد یک دست آورد برای ملت افغانستان است ولی حضور بیشتر زنان دراین دو قوه واخصا درقوۀ قضائیه شدیدا یک نیازمبرم میباشد زیرا افغانستان یک کشوراسلامی است و قوۀ قضائیه یکی از ارکان مهم وکلیدی دولت است واگر دولت افغانستان خواسته باشد که زنان به حقوق اسلامی، انسانی وشهروندی خویش اگاهی یابد باید حضور زنان را در ستره محکمه وسائیر نهادهای عدلی کشور به عنوان یک اصل ومعیار درمطابقت به استراتیژی انکشاف ملی مورد توجه قرارداده و درتطبیق آن برنامه های مهم ملی را روی دست گیرد.

ازآنجائیکه ستره محکمه رهبری تمام رکن قوۀ قضائیه دولت را به عهده دارد، عدم حضور وعضویت زن دراین قوه سبب شده است که قضایای خشونت علیه زن که در محاکم اقامه میگردد باجدیت پیگیری نگردیده وسبب افزایش خشونت درسطح کشور گردد”

زنان اشتراک کننده دراین مراسم ضمن اظهار قدردانی از ابتکار ومبارزۀ دوامدار محترمه نادری برای حقوق برحق زنان گفتند که برای اولین بار است هشتم مارچ  را درخانه های خود با حضور مردان وملاصاحبان تجلیل میکنیم وهمه باهم به یک صدای واحد برتساوی حقوق زنان با مردان همنوا وهمفکر هستیم که این ها نمایانگر خدمات صادقانۀ محترمه نادری وکیل منتخب مان میباشد.

دراخیر محترمه فرخنده زهرانادری از ملاصاحبان وخطباء مساجد خواست که درموعظه ها وخطبه های روز جمعه درمورد قانون منع خشونت علیه زنان نیز صحبت داشته باشند.

جلسات  مشورتی ونظرخواهی با بزرگان قومی، ملاصاحبان  وخطباء مساجد

برنامه آموزشی وآگاهی عامه درمورد قانون منع خشونت علیه زن ازسوی فرخنده زهرا نادری فعال حقوق زن قبلا آغازگردیده است که در رابطه دربرج دلو وحوت سال جاری به پیشواز از هشتم مارچ چندین جلسۀ  مشورتی ونظرخواهی را با ومحاسن سفیدان قومی، ملاصاحبان وخطباء مساجد تدویر وهمه را درهمکاری برای آگاهی عامه درمورد قانون منع خشونت علیه زن دعوت نمود ،  مفاهیم واهداف این قانو ن را درمورد حفظ خوشبختی کانون خانواده وجامعه برای همه واضح ساخت که درنتیجه هشتم مارچ را درمیان مردم با برنامۀ آگاهی عامه وآموزش قانون منع خشونت علیه زن تجلیل نمود.

پوستر درشهر

“ناقضین حقوق زن دشمن اسلام وانسانیت است ” برگرفته شده ازسخنان رئیس جهمور که در پوسترهای تبریکی هشتم مارچ چادری دریچۀ قدرت  در پهلوی بند ها وفشرده های قانون منع خشونت علیه زن به چاپ رسیده است.

هشتم مارچ  چهارراهی های شهرکابل با پوسترهای تبریکی روزهمبستگی زنان باسمبول چادری دریچۀ قدرت ، آذین یافته است وباردیگر چادری دریچۀ قدرت به عنوان یک مفکوره مهم وپایدار برای برابری وتساوی حقوق زن ومرد حضور ومبارزه اش را دراذهان مردم زنده نمود.

فعالان دفتر محترمه فرخنده زهرا نادری میگویند که برنامۀ اگاهی عامه درمورد قانون منع خشونت علیه زن دردیگر نقاط شهر کابل نیز ادامه خواهد داشت ومحترمه نادری خود با پیشکش این برنامه بامردم محل صحبت خواهد کرد.

هشتم مارچ روزهمبستگی زنان گرامی باد!

بخش مطبوعاتی: چادری دریچه قدرت