حضور قوماندان کفتر در جلسه کمسیون امور زنان ولسی جرگه

سه شبنه ، ۹ حوت ۱۳۹۰
درجلسه امروز کمسیون امور زنان ، جامعه مدنی وحقوق بشر ولسی جرگه روی چگونگی بزرگداشت از روزجهانی زن( هشتم مارچ) بحث وتبادل نظر صورت گرفت.
اعضای کمسیون به مناسبت هشتم مارچ روز جهانی زن ، بررسی وضعیت زندگی زنان در کشور را یک امر مهم دانسته و تاکید داشتند که هم اکنون درسایئر نقاط کشور زنان با مشکلات زیادی روبرواست.
بنا تصمیم اتخاذگردید تا اعضای کمسیون بخاطر بررسی همه جانبه از وضعیت… زندگی زنان سفرهای ولایتی را ترتیب نموده وبا زنان در ولایات مختلف از نزدیک دیدار وتبادل نظرنموده وتا به مشکلات آنها رسیده گی صورت گیرد.
همچنان درقسمت دیگری از جلسه ، قوماندان کفتر یکتن از قوماندان اسبق که دراین اواخر رسانه ها گزارش دادند که تعداد از اختتاف های مسلحانه توسط افراد وابسته به ایشان صورت گرفته است ، حضور یافته ضمن آنکه گزارش رسانه هارا دراین خصوص رد نموده افزود که افراد وابسته به وی در صفوف قوت های نظامی کشورجلب نشده است.
قوماندان کفتر دراین جلسه به اعضای کمسیون گفت ، افراد وابسته به اکثر قوماندانان محلی در صفوف اردو، پولیس ملی و پولیس محلی جذب شده اند ولی افراد تحت فرماندهی وی همه از این پروسه ها بازمانده اند.
اعضای کمسیون تعهد نمودند که با وزارت داخله درتماس شد ه ومیخواهند که افراد تحت امر قومانادان کفتر را در صفوف منسوبین امنیتی کشور تحت شرایط وطرزالعمل نافذجلب نماید.
همچنان اعضای کمسیون امور زنان جامعه مدنی وحقوق بشر ولسی جرگه مسوده بودجه سال ۱۳۹۱ را که توسط متخصیصین USAID تهیه شده بود به بحث گرفتند.

چادری دریچۀ قدرت