تدویر کنفرانس بلند بردن سطح مشارکت زنان درانتخابات آینده افغانستان

۳ حوت ۱۳۹۰

کنفرانس بلند بردن سطح مشارکت زنان درانتخابات آینده افغانستان، از سوی شبکه زنان افغان (AWN)، موسسه بین المللی برای دموکراسی (DI) و مؤسسۀ حمایت از پروسۀ انتخابات افغانستان (ESOA) به اشتراک اعضای پارلمان، فعالین نهاد های مدنی وحقوق زن درکابل تدویرگردید. همچنان دراین کنفرانس پیشنهادات جامع اصلاحات انتخاباتی درافغانستان، که ازسوی موسسه بین المللی بالای آن تحقیق صورت گرفته است باتائید اعضای کنفرانس تصویب گردید. دراین پشنهادیه که شامل ۳۴ ماده میباشد روی شفافیت وسیستم انتخابات بحث صورت گرفته است که ازسوی نهادهای مختلف به اساس یک تحقیق و بررسی آماده شده است. محترمه فرخنده زهرا نادری عضو ولسی جرگه وفعال حقوق زن یکتن ازسخنرانان این کنفرانس بود ، که روی بلند بردن سطح مشارکت زنان درانتخابات آینده صحبت نموده وهمچنان از یافته های سفرشان در افریقای جنوبی صحبت نموده ومشارکت زنان را درانتخابات یک اصل اساسی دانسته ونهادینه نمودن سیستم انتخابات را درکشور مهم ترین مولفه دموکراسی وحکومتداری قانون دانست. نهاد بین المللی دموکراسی به این باور است که باید بخاطرتدویرانتخابات سالم و شفاف درافغانستان کارهای موثر وهمه جانبه صورت گیرد.

Comments

Trackbacks

There are no trackbacks