وزیرامور داخله و وزیر مالیه امروز مورد تأئید اکثریت اعضای مجلس واقع شدند