باز هم توزیع مواد سوخت زمستانی برای مستحقین

قسمیکه در گزارشات قبلی ذکر کرده بودیم به تداوم همکاری ها و مساعدت های قبلی امروز۲۷ دلو سال جاری باز هم محترمه فرخنده زهرا نادری نمایندۀ منتخب مردم و مدافع حقوق زنان در ساحۀ طاهری چهار قلعۀ وزیرآباد و خواجه بغرا از مؤکلین خویش و مردم محل دیدن نموده و برای مستحقین مواد سوخت زمستانی توزیع نمودند.

مردم محل ضمن سپاسگذاری از خدمات و دلسوزی وی به مشکلات خویش اشاره کرده و افزودند که در منقطۀ ما (چهارقلعه وزیرآباد) با وجود نفوس بیشترمکاتب و کلینک کمتر در دسترس مردم قرار دارد.

محترمه زهرا نادری برای مردم محل گفت که انشاالله ما در خانۀ ملت صدای شما را بلند کرده در گوش مسئولین میرسانیم و تا آخرین حد امکان از هیچ نوع همکاری دریغ نخواهیم کرد.

محترمه زهرا نادری در سخنانش نیز علاوه کرد در زمستان سخت و هوای سرد خواستیم که به این بهانه هم مردم را از نزدیک دیدن نمائیم و هم به مشکلات مردم تا حد امکان رسیده گی شود.

قابل یاد آوریست که این نوع کمک ها و مساعدت ها در ساحات فقیر نشین ادامه دارد.

Comments

  • ابراهیم تولا said:

    در کشوری که ما زندگی می نمائیم ، فرهنگ کمک به مستمندان بشدت ضعیف است و باعث پیدایش وشکل گیری جامعه طبقاتی بالایه های ناهمگون میگردد. فقدان این فرهنگ ارزنشمند از آن جا ناشی می شود که انگیزه دستگیری از مستمندان در اندیشه سیاست مداران و اغنیا وجود ندارد و سیاست مداران زمانی به مردم رجوع می نمایند که به یک نحوی به آنها نیازمند باشند و دیگر برای همیشه آنها را فراموش نموده و سردر لاک «من » فروبرده و «ما» را ازیاد می برند .
    چهره های انگشت شماری در طول تاریخ سیاسی ، اجتماعی وفرهنگی کشور ما بوده اند که در هرشرایط درد مردم را احساس کرده و در دشواری های تاریخ به یاری و استعانت مغضوبین سرنوشت شتافته اند و حتا در سطح جهان از این نوع رهبران که مردم گون زندگی کنند و داشته های شان داشته های مردم باشند ، و انسانیت را فراموش نکرده باشند ، کمتر دیده شده است .
    لذا فرهنگ اعانه و کمک به نیازمندان ، نیازمند تقویت و شکوفایی است که خوشبختانه در عرصه ایجاد و تقویت این فرهنگ انسانی محترمه فرخنده زهرا نادری پیشگام قرار گرفته وبه کمک مستمندان دست یازیده اند و این خود نوعی از فرهنگ سازی و الگوشدن به کسانی است که د رذهن شان انگیزه خدمت به توده های محروم و فقیر جامعه وجود دارد و برای تحقق آرمانهای بلند و ارزشمند انسانی شان خستگی ناپذیر مبارزه می نمایند و این مبارزه مستدا وپر ثمر باد

Trackbacks

There are no trackbacks