جندر سال ۱۳۹۰ وزارت امور زنان به بحث گرفته شد

امروز در جلسه کمیسیون امور زنان جامعه مدنی و حقوق بشر ولسی جرگه موضوع جندر سال ۱۳۹۰ وزارت امور زنان به بحث گرفته شد.
نماینده وزارت امور زنان که دراین جلسه دعوت شده بودند، بودجه سال ۱۳۹۰ را برای اعضای کمیسیون توزیع نمود. اما مصارف بودجه جندر در سال ۱۳۹۰ برای اعضای کمیسیون قناعت بخش نبوده و اعضای کمیسیون روی آن تأکید ورزیدند.
محترمه فرخنده زهرا نادری عضو کمیسیون ضمن تأکید بر ایجاد انستتیوت جندر مخصوصاً در بخش آگاهی دهی عامه ،پشنهاد نمود که در بودجه سال ۱۳۹۱ این وزارت یک بخش آن مخصوصا برای ترویج، آگاهی و چگونگی تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان تخصیص داده شود.