ادامه مساعدت محترمه فرخنده زهرا نادری

روز شنبه ۲۲ دلو ۱۳۹۰

محترمه فرخنده زهرا نادری نمایندۀ منتخب مردم در ولسی جرگه ، به تداوم کمک های  قبلی اش درچهار قعله وزیرآباد و ده خدیداد بار دیگر  در ناحیه ۱۶ با مردم محل دیدار نموده و و مواد سوخت زمستانی برای مستحقین توزیع نمود ،  در جریان این بازدید محترمه نادری بر کمکهای بیشتر ورسیده گی به مشکلات مردم مستضغف درمناطق مختلف تاکید داشت وتحقق آنرا یک کار مهم همگانی دانست .

مردم محل باز هم از این خدمات انساندوستانۀ شان سپاسگذاری نموده و خواهان مساعدت های هر چه بیشتر از مسوولین برای مردم بی بضاعت گردیدند.

گفتنی است  که این برنامه (توزیع مواد سوخت زمستانی) از سوی محترمه فرخنده زهرا نادری نماینده مردم درکابل درولسی جرگه ، در دیگر ساحات  فقیر نشین ادامه دارد.