توزیع م مواد سوخت زمستانی برای مستحقین

امروز چهار شنبه ۱۹ دلو ۱۳۸۹ محترمه فرخنده زهرا نادری نمایندۀ منتخب مردم کابل در ولسی جرگه، رییس و مؤسس بنیاد چادری در ساحۀ چمن چهار قلعه و شهرک خراسان غرض کمک و مساعدت از مردم محل دیدار نموده و برای تعداد  مردم غریب و بی بضاعت مواد سوخت زمستانی توزیع نمود.

مردم محل از این اقدام بشردوستانه به خوشی استقبال نموده و اظهار سپاسگذاری کردند.

 محترمه زهرا نادری در جمع اهالی منطقه گفت که این وظیفۀ ما است تا به مشکلات مردم رسیده گی نماییم و این بهترین بهانه است که تا ما با مردم از نزدیک دیدن نماییم.

همچنان زهرا نادری در اخیر سخنانش افزود که ما منحیث نمایندۀ شما در خانۀ ملت همیشه در تلاش آن خواهیم بود که به مشکلات شما رسیده گی شود و ما حاضر به هر نوع کمک و مساعدت تا حد امکان در خدمت مردم خود خواهیم بود.

قابل یادهانی است که این نوع کمک های توزیع موا د سوخت زمستانی از سوی محترمه فرخنده زهرا نادری در ساحات آسیب پذیر کابل برای مستحقین ادامه داردکه به تداوم مساعدت های قبلی محترمه فرخنده زهرا نادری مواد های توزیع شده از بودجۀ شخصی ایشان خریداری گردیده است.