اعلامیه زنان افغان

کنفرانس بین المللی بن درمورد افغانستان

۵۰ دسامبر، ۱۵۲۲

مقدمه

 ۱ بتاریخ ۳۴ نومبر سال ۳۱۲۲ میلادی، شبکه زنان افغان ) AWN ( با ۰۱۱ رهبر زنان که از ۰۱۱،۱۱۱ زن از  بیشتر از ۳۱ ولایت افغانستان نمایندگی میکردند، مشوره نمود؛ که سفارشات و دیدگاه های آنها روی مسایل ملی و بین المللی مورد علاقه دراین اعلامیه خلاصه و شامل گردیده است. این مشورت نتیجه نهایی کمپاین بسیج و دادخواهی یکساله شبکه زنان افغان برای شامل سازی زنان هنگام پروسه بن و بعد ازآن، میباشد. برای مطالعه بیشتر کلیک کنید