تدویر کنفرانس منطقوی جنوب آسیائی رهبریت سیاسی زنان

۱۶ اکتوبر

کنفرانس سه  روزۀ منطقوی جنوب آسیا تحت عنوان رهبریت سیاسی زنان جهت بررسی فرصت ها وموانع برای  زنان درعرصه های مختلف سیاسی ، اجتماعی وفرهنگی ، با حضورداشت اعضای پارلمان ها، فعالان جامعۀ مدنی وحقوق زن، نماینده گان احزاب سیاسی وبرخی اعضای حکومتی کشورهای جنوب آسیا،  ازسوی  پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد UNDP)) در دهاکا پایتخت کشور بنگلادیش برگزار گردید.

اشتراک کننده گان این کنفرانس از تجارب ، فرصت ها وموانعیکه  که درعرصه های مختلف کشورهای شان  فرا راه زنان قرار دراند سخنرانی ، بحث وتبادل نظر نمودند ،  هیئت افغانستان که متشکل ازاعضای مجلس نماینده گان ، فعالان جامعۀ مدنی ونمانیده گان احزاب سیاسی بودند  روی موضوعات مهم آجندای کنفرانس صبحت داشتند.

محترمه فرخنده زهرا نادری عضو مجلس نماینده گان وفعال حقوق زن یکتن از سخنرانان این کنفرانس بود که روی تقویت حضور زنان درعرصه های مختلف کشور تاکید ورزیده گفت ،  درکشور های  آسیا ی واسلامی حضور زنان در قوۀ قضائیه خیلی کمرنگ است ویاحتی زنان در بخش های مهم قضائی عضویت ندارند به طور نمونه  اکنون حضور زنان در دوقوۀ دولت افغانستان محسوس است ولی درقوۀ سومی قوۀ قضائیه(ستره محکمه) که مهمترین قوۀ دولت شمرده میشود حتی یک زن هم عضویت ندارد  ، بنابرین درکشور چون افغانستان که یک کشور اسلامی میباشد ، قدرت اساسی در اختیار قوۀ قضائیه میباشد زیرا همۀ قوانین ازسوی همین قوه تعریف وتفسیرمیشود ، پس ضرورت ا ست که زنان خود دراین قوۀ نقش داشته باشند تا به حقوق انسانی ، اسلامی وافغانی خویش به صورت درست دست یابند.

بمحترمه نادری درادامۀ صحبت هایش افزود ،  درافغانستان  به اساس حکم قانون اساسی سهم زنان در دولت به ویژه درشورای ملی ۲۵% تضمین شده است، واین تبعیض مثبت برای حمایت اززنان ورشد حضورشان درعرصه های مهم کشوری درنظرگرفته شده که تخصیص ۶۸ کرسی ولسی جرگه  از ۲۴۹ کرسی به تاسی ازهمین حکم ، درقانون انتخابات گنجانیده شده است واکنون باید از این تبعیض مثبت وحضور تضمین شدۀ ۲۵% ، برای حمایت وگسترش حضور زنان درعرصه رهبریت کشور استفاده مناسب صورت گیرد.

محترمه جمیله عمر یکتن از فعالان جامعۀ مدنی افغانستان ، درمورد حقوق اجتماعی و حمایت اقتصادی از زنان بیانیۀ (پریزنتیشن) را ارائه نمود. به باور خانم عمر پس از دورۀ طالبان برای زنان فرصت های در راستای حقوق اجتماعی وهمچنان سهمیم شدن در در امور اقتصادی که منجر به خودکفائی زنان گردد به صورت نسبی مساعد گردیده است ولی در طول همین مدت زنان افغانستان قربانی های فراوانی را نیزمتقبل شده اند.

به روز سوم ا ین کنفرانس محترمه وژمه فروغ رئیس شبکۀ زنان افغانستان،  راجع به فعالیت های جامعۀ مدنی مبنی برتقویت زنان دراین خصوص بیانیۀ (پریزنتیشن) را برای اشتراک کننده گان پیشکش نمود. خانم فروغ بارومند است که فعالیت زنان درجامعۀ مدنی  افغانستان به صورت واقعی آن متصور است ولی زنان افغانستان نیازمند حمایت بیشتر دراین راستا میباشد