حمایت ها از اعتصاب غذائی سیمین بارکزی

 

سرانجام پس از یازده روز اعتصاب غذائی سیمین بارکزی وعدم اقدامات عملی حکومت ونهادهای مسئول ، برعلاوۀ حمایت سائیر نهادهای مدنی،  حقوق بشر،  ائتلاف حمایت از قانون ، شخصیت های ملی ومردمی ، فعالان حقوق زن و حقوق بشر،  در آغازین ساعات صبح امروز مظاهرۀ دانشگاهیان وفعالان حقوق زن وجامعۀ مدنی درکنار خیمۀ سیمین بارکزی آغاز وسپس واکنش های تند مدنی که منجر به اعتصاب نشستن هشت تن دیگر از نهادهای مدنی ، دانشجویان، نماینده گن احزاب سیاسی ووکلای شورای ملی گردید، راه اندازی شده بود.
امروز درکنارخیمۀ سیمین بارکزی موج خودجوش مردم دیده میشد وهرکدام ضمن اینکه حمایت خویش را از این روند مدنی و مبارزه برای دادخواهی وعدالت اعلام میکردند از حکومت ونهادهای مسئول خواهان رسیده گی جدی به خواست قانونی سیمین بارکزی شدند، تعداد کثیری از مردم الی حوالی ساعات ده بجه شب نیز درکنارخیمۀ اعتصابی خانم بارکزی حضور داشتند ، مشاهدۀ حضورگستردۀ فعالان جامعۀ مدنی وجوانان  دربیرون از خیمه مبنی برحمایت از مبارزۀ مسالمت آمیز ومدنی بارکزی هر انسانی را به شوق میآورد ولی درون خیمه فضا و پیام دیگری حکمفرماست.(هرلحظه پیام قربانی شدن یک انسان یک مادر بخاطر بی عدالتی، پیام عدم ارج قائیل شدن به مبارزات مدنی ، پیام طفلی سه سالۀ است که درکنار مادرش دور ازهمه دغدغه های زندگی درسرگرمی طفلانه اش مشغول است، پیام جعلی بودن دموکراسی وارزش های مدنی به باور اربابان قدرت) را منعکس میسازد
ولی اگر حکومت به خواست های مدنی مردم رسیده گی نمیکند، آیا مردم خاموش خواهند نشست وشاهد مرگ مادری که برای عدالت مبارزه میکند خواهند بود ؟
نه هرگز نه ! صداهای برای عدالتخواهی بلند میشود که سیمین بارکزی را به عنوان یک مفکورۀ مبارزه ودادخواهی محور قرار میدهد وشعار دفاع از انسان وانسانیت را سرلوحۀ راهکارشان دانسته وبه میدان مبارزه میآیند.
داکتر نیلوفرابراهیمی عضو مجلس نماینده گان شام امروز با جمعی ازدانشجویان وفعالان جامعۀ مدنی درحمایت از عدالت ودادخواهی برای حق ، با اعلام اعتصاب غذائی به رسانه ها گفت:  آرزودارم که درحمایت از این روندمدنی خیمه های دیگری نیز ایجاد شود که آغازگر این مفکوره مدنی ومبارزه عدالتخواهی سیمین بارکزی است واین شعار من است که سمین از آخرین ارزشهای مدنی آغاز وبرای عدالت تاسرحد مرگ اعلام آماده گی کرده است.
این نمایندۀ مردم میافزاید ، درطول یازده روز بارها شنیدیم  که گفته میشود سیمین  بارکزی بخاطرکرسی پارلمان دست به چنین اقدامی زده است ولی من امروز ثابت  میکنم که خواهری هم است که میتواند برای مبارزه وعدالت خواهی چوکی خودرا ازدست دهد، ومیدانم که پیوستن به این مبارزه شاید برای من به صفت یک عضو مجلس وشخصیت سیاسی خیلی گران تمام شود ولی حاضرم باپرداخت هرحزینۀ به این مبارزه ادامه دهم وخواست من ازمردم این است که ازاین حرکت مدنی و فکری حمایت کنند تافردا هیج مادری دراثرخشونت، خودسوزی، وبی عدالتی قربانی تشود.
زهرا موسوی  یکتن دیگراز این اعتصاب کننده گان پیام خویش را چنین بیان میدارد. هنوز یک وجدان دربین دانشجویان مارا وامیدارد که از کنار این موضوع این قدر ساده نگذریم، امروز سمین بارکزی برای اولین بار درتاریخ افغانستان بخاطر عدالت اعتصاب کرده است، این زن داعیه دار وعلم بردار این مبارزه است وما اجازه نمیدهیم که علم سیمین بارکزی به زمین بنشنید، مطمئن هستم که این جنبش اینجا متوقف نمیشود، کسی اجازه  هم نخواهد داد که سیمین  اینجا بمیرد، حمایت از این روند گسترش خواهدیافت.
جواد دروازیان دانشجو وفعال جامعۀ مدنی که درصف اعتصاب کننده گان پیوسته است هدف از اعتصاب خویش را چنین میگوید: زمانی مردم دست به اعتراض میزنند که دیده شود صدای شان درگلو خفه میشود وکسی نیست که این صدارا بشنود ما امروز بخاطر اعتصاب میکنیم که دیدم درطول ۱۱ روز کسی صدای سیمین بارکزی را نشنید، پس من به عنوان یک جوان دانشگاهی که از مسائیل آگاه وبه ارزشهای مدنی باورمندهستم ، برای دفاع از حق یک انسان  ویک زن حاضر به اعتصاب غذائی شدم،  وخودرا به صفت یک جوان درقبال همۀ موضوعات  درکشور وجامعه مسئول میدانم.
اجمل سهیل رئیس حزل لیبرال افغانستان یک تن دیگر از اعتصاب کننده گان میگوید : به نسبت اعتصاب غذائی سیمین بارکزی آغاز کرده است وبرای تحقق حقوق شان ، وبرای اینکه حقوق بشر، آزادی های مدنی وسیاسی زیرپاشده ست ، خانم بارکزی دراعتراض به این قانون شکنی ها اعتصاب کرده است وماهم برای اینکه طی ده روز هیچ گوشی شنوائی از سوی هیچ طرفی وجود نداشته ، لذا برای فشار وارد نمودن بالای حکومت وجامعه جهانی وبالاخره جامعۀ مدنی واحزاب سیاسی را متوجه بسازیم که برای حمایت از خانم بارکزی اقدام کنند ، اعلام اعتصاب غذائی میکنیم وامیدواریم که هرچه سریعتر نهادهای مسئول متوجه جدی بودن قضیه شده وبه خواست قانونی وبحق بارکزی رسیدگی نمایند، آقای سهیل از راه اندازی تظاهرات نیز درروزهای آینده خبرمیدهد.
داکترطوفان وزیری نمایندۀ ملت تولنه نیز درجمع اعتصاب کننده گان پیوسته است وهدف خویش را چنین ابراز میدارد: حرکت سمین بارکزی یک حرکت مدنی وقانونی برای تامین عدالت است و ما هم به عنوان افراد مسئول جامعه، مسئولیت داریم که ازیک خواهرمان حمایت کنیم وازین طریق از حکومت افغانستان میخواهیم که صدای سمین بارکزی را بشنود وسریعا داخل اقدام شود.
بهرام روشنگروعبدالمنان دهزاد دوتن از دانشجویان دانشگاه نیز در جمع اعتصاب کننده گان پیوسته است وهشدار میدهد که تا آخرین لحظه از حرکت مدنی سمین بارکزی دفاع خواهندکرد.
اجمل بلوچ زاد فعال جامعۀ مدنی دررابطه چنین میگوید : تداوم این جریان وحمایت ازاین روند آغاز خواهد شد و طبعی است که اگر دیرشود به ضرر خانم بارکزی تمام خواهد شد ولی این خود یک نوع فشار است بالای دولت افغانستان که برای اینهمه بی عدالتی که درکشور جریان دارد باید خاتمه داده شود ومبنعد کسی قربانی منافع یک فردویاشخصی نشود ومفهوم سخن این است که اکنون درکشور ما دموکراسی وعدالت را انحصاری ساخته اند بنا خیمه های که امروز ایجاد شده است واحتمال پیوستن به این روند بیشتر میباشد ،کسانیکه میخواهند از این حرکت وعدالتخواهی دفاع بکنند به این روند خواهند پیوست ولی امیدواریم که هرچه سریعتر به خواست سمین بارکزی مردم رسیده گی صورت گیرد درغیرآن بحرانی بوجودخواهد آمد که دولت افغانستان قادر به کنترول آن نخواهد بود.
درهمین حال شماری زیادی ازنهادهای مدنی ، کمسیون مسبتقل حقوق بشر افغانستان ، بنیاد انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان، نهاد زنان جوان برای تغیر، شبکه جامعۀ مدنی وحقوق بشر ، شخصیت های سیاسی وملی فعالان جامعۀ مدنی وحقوق بشربه صورت فردی وجمعی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت صحی خانم بارکزی با صدور اعلامیه خواهان اقدامات جدی وعاجل حکومت دراین راستا شده اند.
سخنور