هشت روز مبارزه درمیان مرگ وزنده گی !

اعتصاب غذائی خانم سیمین بارکزی عضوعزل شدۀ مجلس نماینده گان اکنون نه اینکه سرخط رسانه نمیباشد بلکه با گذشت یک هفته قراراست به  دست فراموشی سپرده شود ، درطول هشت روز از اعتصاب غذائی وی تااکنون هیج اقدام عملی منبی بر رسیده گی به قضیه وی صورت نگرفته است وچنین وانمود میشود که گویا  حیات و مرگ یک انسان که برای دفاع از حق خود ازطریق گزینه های مدنی مبارزه میکند نزد همۀ نهادهای مسئول به خصوص شخص رئس جمهور ارزشی ندارد ، زیرا اگر ارزشی  به حق حیات یک انسان وآن هم یک زن که فریاد مظلومیت میباشد، قائیل باشند، بدون تردید تا حال به این قضیه رسیده گی صورت میگرفت ولی متاسفانه که هیچ گوش شنوائی نیست که به فریاد مظلومیت این زن گوش دهد.
پس از شنیدن خبراعتصاب غذائی خانم بارکزی،  محترمه  فرخنده زهرا نادری در همان ساعات نخست به وزارت های  صحت عامه، امور زنان ، نهادهای مدنی  و فعالان حقوق زن برای رسانیدن این پیام تماس های جداگانه برقرار نموده وبخاطر حمایت از مبارزۀ مدنی بارکزی وصدائی مظلومیت زن تاکید ورزیده و همه روزه بخاطر حمایت وعیادت خانم بارکزی ازخیمه اش واقع دروازه ورودی شورای ملی  بازدید مینماید.
امروز (یکشنبه ۱۷ میزان ) حسب معمول  حوالی ساعت ۱۲ ظهر به خیمۀ خانم بارکزی رفتیم، دیدار محترمه فرخنده زهرا نادری با خانم سیمین بارکزی ودیگر کسانیکه به عیادت وی آمده بودند مدت نیم ساعت طول کشید، ولی متاسفانه که پس از هشت روز مبارزه درمیان مرگ وزنده گی خانم بارکزی توانائی سخن گفتن را ندارد  وتنها به اشارۀ سر وبا نگاهان که با یاس وناامیدی همراه است به سوی بازدید کننده گان میبنید، مشاهدۀ وضعیت صحی ومظلومیت وی دل هربیننده را زار میسازد.
درکنفرانس خبری که درکنار خیمۀ سمین بارکزی ازسوی وکلای ولسی جرکه و فعالان حقوق زن برگزارشده بود محترمه فتانه اسحق گیلانی رئیس اجتماع زنان افغانستان و یکتن از فعالان حقوق زن ، با انتقاد شدید از نهادهای مسئول به ویژه ریاست جمهوری چنین میگوید: توقع ما این بود که رفتن سیمین بارکزی به ریاست جمهوری پایان اعتصاب غذای وی خواهد بود ولی متاسفانه که چنین نشد! رئیس جهمور بایدبه صفت فرد اول مملکت وزعیم کشور از خانم بارکزی خواهش میکرد که اعتصابش را میشکست وبه نهادهای مسئول دستور میداد که به دوسیه وی رسیده گی صورت  میگرفت.
به باور خانم گیلانی باید رئیس جمهور قسمیکه قبلا درامور انتخابات فرمان صادر نمود، دادگاۀ ویژه تشکیل داد ، حال هم بای با استفاده از صلاحیت های قانونی خود هرچه عاجل به این موضوع رسیده گی نماید.
فرخنده زهرا نادری عضومجلس نماینده گان وفعال حقوق زن دراین نشست خبری به رسانه ها گفت : خیلی متعجب هستیم که صدائی مدنی ودادخواهی یک زن هیچ مورد توجه مقامات مسئول نیست وباگذشت هشت روز حال که وضعیت صحی خانم بارکزی خیلی نگران کننده است هیچ اقدامی ازسوئی مسئولین صورت نگرفته است.
نادری میافزاید ، در کشور ما طی سالیان متمادی حقوق  زنان پایمال شده است ولی این قشر هیچگاهی برای رسیدن به حق خویش از خشونت کارنگرفته است وهمیشه از راه های مدنی برای رسیدن به اهداف خویش مبارزه نموده اند اما متاسفانه که درافغانستان جایگاهی برای شنیدن صداهای مدنی نیست ودروضعیت فعلی ما نیز جز دادخواهی ومبارزات مدنی دیگر راهی نداریم وبرای دفاع وحمایت ازخانم بارکزی مبارزۀ ما زنان افغانستان یک روش مدنی بوده وهمه، ازسائیر نهادهای مسئول، نهادهای مدنی و حقوق زن خواهان حمایت ورسیده گی به این قضیه میباشیم.
کبرای مصطفوی عضو مجلس نماینده گان به رسانه ها گفت : این منطق زور است که بعد ازنه ماه اجرای وظیفه وآنهم ازشورای ملی کسی بیرون میشود  وازاین بیشتر جفا درحق کسی نمیتواند صورت بگیرد
قوۀ مقننه که هیج نقش اجرائی ندارد ولی خواست ما از قوۀ اجرائیه به خصوص وزارت امورزنان این است که زمانیکه یک زن میخواهد برای حقوق اساسی خود دادخواهی میکند باید به آن رسیده گی نماید، درغیرآن این زن از بین خواهد رفت ولی رئیس جمهور باید خود وارد این قضیه شود وبه کمسیون مستقل انتخابات دستور دهد تا به پروندۀ وی رسیده گی صورت گیرد.
این درحالیست که  کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ، بنیاد انتخابات آزاد وعادلانۀ افغانستان ، ائتلاف حمایت ازقانون وفعالان حقوق زن ، ازوضیعت صحی سمین بارکزی شدیدا ابراز نگرانی نموده وخواهان اقدامات سریع دراین راستا شده اند.
سخنور