آیا صدائی سیمین بارکزی شنیده خواهد شد!

سیمین بارکزی نماینده‌ی مردم ولایت هرات که از جمله ۹ تن از نمایندگان سلب صلاحیت‌  شده در اثر فیصله اخیرکمسوین مستقل انتخابات میباشد، دومین روز اعتصابی غذائی اش را درحالی به شب رسانیده است، که داکتر گل رحمن بینا، داکتر موظف ازسوی ریاست صحی کابل، از وضعیت صحی وی شدیدا ابراز نگرانی نموده ومیگوید شام امروز فشارخون خانم بارکزی به درجه صفر سقوط نموده بود که پس ازاصرار زیاد توانستیم برای وی سیروپ زرق کنیم اما وضعیت صحی خانم بارکزی از اثر اعتصاب غذائی دو روزه و تکیلف که ازناحیۀ معده دارد نیازمند  شدید مداوا بود وباید ادویه های توصیه شده را استفاده کند که به این سخنان ما خانم بارکزی گوش نمیدهد.
سمین بارکزی درحالیکه وضعیت صحی مناسبی ندارد چنین میگوید، با آنکه حکومت برای شنیدن صدای من گوش شنوائی ندارد ولی من بخاطر عدالت، تحقق دموکراسی وقانون اساسی دست به  این اقدام زده ام واین مبارزه را  فقط برای حق وعدالت ادامه میدهم، جز حق وعدالت هیچ چیزی دیگری مطرح نیست زیرا همه میدانند که حکومت برای ما کرسی های بلندی دولتی را وعده سپرده بود، اما صدائی من به عنوان یک نمایندۀ مردم برای حق مردم ودفاع از رای شان است زیرا من یک مادرم وبرای رسیدن به عدالت  ، بخاطر مظلومیت سیمین و سیمین های دیگر که همه روز ه قربان میشوند مبارزه میکنم.
بارکزی ازنهاد های مدنی،  حقوق بشر وبه ویژه نهادهای مدافع حقوق زن شدیدا انتقاد نموده  میگوید ، من یک مادرم وبرای دفاع ازحقوق زن و رساندن صدائی برحق زن دربرابر بیعدالتی وقانون شکنی مبارزه میکنم، امابا تاسف که نهاد های مدنی وحقوق بشری که همواره داد ازحقوق زن میزنند، هیچ پیام همنوائی با من نداشته است و پیام من برای شان اینست که پس ازین درکنفرانس های داخلی وخارجی،  دیگر مشت دفاع از حقوق زن وحقوق بشر را درسینه نزنند ونگویند که ما مدافعان حقوق زن هستیم، امروز یک زن بخاطر عدالت و بخاطر احترام به ارزش های مدنی وقانون اساسی نه تنها به صفت یک نمایندۀ مردم بلکه به صفت یک زن ، یک مادر و یک شهروند دست به این اقدام زده است  ولی با تاسف ک

Comments are closed.