دومین نشست انسجام جوانان تدویرگردید

امرزو ۲۵ سبنله فعالین دفتر محترمه فرخنده زهرا نادری عضو شورای ملی، گردهم آئی بزرگی را جهت انسجام جوانان به اشتراک صدها تن از جوانان شهر کابل دایر نمود. محفل با تلاوت چند از آیات کلام الهی مجید آغاز وسپس محترمه فرخند زهرا نادری وکیل منتخب مردم در ولسی جرگه به سخنرانی پرداخت. محترمه نادری درسخنانش راجع به مسئولیت های نسل جوان درجامعه تاکید داشته و گفت نیروی فکری جوان باید درعمرن وآبادی وطن سهمیم باشند وبرای رسیدن به این هدف جوانان ضرروت دارند که تشکیلات سازی را دربین خود ایجاد نمایند. محترمه نادری خطاب به نسل جوان گفت، اساسا جامعۀ ما به زحمت کشی ومسئولیت پذیری نسل جوان استوار است و باید درعرصه های مختلف برای جوانان زمینه شریک دیدگاه ونظریات شان ایجاد گردد. جوانان دراین نشست دیدگاه ومشکلات شانرا بخاطر بهبود وضعیت نسل جوان درکشورابراز داشته وراه بیرون رفت ازمعضل کنونی را در انسجام ورسیدن به خود باوری نسل جوان میدانند. اشتراک کننده گان این همائیش برتداوم نشست های علمی و فرهنگی بخاطر ارتقاء ظرفیت جوانان تاکید داشته و خواهان سهم گیری هر چه بیشتر جوانان دراین روند گردیدند. هوشنگ صباح صیادی و شیرعلی اسدی از دیگر سخنرانان این همائیش بودند که برای بهبود وضعیت نسل جوان درکشور وجامعه صحبت های همه جانبه داشتند. گفتنی است که دراخیر اشتراک کننده گان ، در گروپ های جداگانه به بحث وتبادل نظر نموده ونظریات خویش را باسکرتریت دفتر محترمه فرخنده زهرا نادری ، ارائه داشتند تا برنامه های بعدی جوانان درمطابق به آن آماده وبرگزار گردد. سخنور