انسجام وهم آهنگی نیازماست

به تداوم نشست های جوانان بخاطر انسجام وهم آهنگی ، به روزجمعه اول میزان سمینار کاری بخاطرارتقاء ظرفیت جوانان در دفتر محترمه فرخنده زهرا نادری عضوشورای ملی، به اشتراک تعداد کثیری جوانان اعم از محصلان ، شاگردان مکاتب وجوانان فعال نواحی مختلف کابل ، برگزارگردید. محترمه فرخنده زهرا نادری خطاب به جوانان گفت به صفت نسل جوان ما باید کارهای خویش را به اساس منطق واصول به یپش ببریم نه احساساتی زیرا باوجودیکه احساسات هرفردقابل قدراست ولی درقسمت فعالیت های کاری باید حقیقت گرا باشیم وآوردن تغیر را زا خود شروع کنیم . دراین نشست جوانان درگروپ های کاری مختلف بحث وتبادل نظرنموده ، مشکلات ومعضل های که امروز فرا رای نسل جوان قرار دارد، به بررسی گرفته و دیدگاه شانرا در مورد حل وبیرون رفت از این معضل ها باهم شریک ساختند. درقسمت کاریابی وتشخیص کادرهای مسلکی جوانان گروپ موظف تعهد سپردند که لست فارغان مکاتب ، محصلان وکسانیکه نیازمند کارهستند ، تهیه میکنند ، تا به اساس آن درقسمت کاریابی شان راه حل های مناسبی جستجو گردد. با وجود آنکه جوانان امروز از عدم توجه دولت در عرصه های کاریابی ، تحصیلات ، ورزش ودیگرنیازمندی های جوانان شکایت دارند ولی باور دارند که اگر جوانان خود درچنین فضائی پرازبحران در قسمت تحصیلات ،ارتقاء ظرفیت و مسئولیت پذیری تلاش نکنند وضعیت بیش از این مناسب نخواهد شد. سخنور