زن وسیاست

پنج شنبه : ۳۱ سبنله

به زن بودنم افتخار میکنیم ،  زیرا میتوانم بزرگترین مردان جامعه را در دامان خود بپرورانم ( بریشی کوتاهی از سخنان مقدماتی  گردانندۀ سمینار زن وسیاست )

زن وسیاست عنوان سمیناری بود که ازسوی موسسۀ کاونترپارت برگزار شده بود، دراین سمینار فعالین حقوق زن ، اعضای شورای ملی، نماینده گان جامعۀ مدنی وجوانان شرکت ورزیده بودند.

مسئولین کاونترپارت درمورد راه اندازی این برنامه میگویند، در سال ۲۰۰۹ برنامۀ آموزشی زن وسیاست جهت سهمگیری زنان درموضوعات مهم سیاسی درکابل راه اندازی گردید که درسالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ این برنامه در زون شمال ، مرکز و غرب توسعه یافت ودر جریان انتخابات ولسی جرگه ۱۳۸۹ ، نامزدان زن را نیز تحت پوشش قرار داد ، اکنون این برنامه به پایان رسیده است وسمینار کنونی اختتامیۀ آن میباشد ، ولی باورمندیم که مفکورۀ حمایت اززنان درعرصه های مختلف بخصوص سیاست باید متداوم وپایدار باشد و به همین لحاظ خواستیم که دربین همۀ فعالین دورۀ آموزشی سمینار زن وسیاست شبکه سازی نمائیم.

محترمه فرخنده زهرا نادری عضو شورای ملی وفعال حقوق زن ، یکتن از سخنران این سمینارضمن اظهار تاسف، شهادت استاد ربانی را یک ضایعۀ بزرگ ملی در کشور دانسته به خانواده استاد ربانی  وهمۀ ملت افغانستان تسلیت عرض نمود.

محترمه نادری درقسمت ازصحبتهایش چنین گفت : خوشحالم که امروز خودرا درجمع کسانی می بینم که برای صلح ، ثبات، حق شهروندی وبرای بهبودی در کشور مبارزه میکنند ومیخواهند که آیندۀ کشور را با مبارزۀ برحق خویش روشن نمایند.

همچنان محترمه نادری  شعارانتخاباتی “چادری دریچۀ قدرت” ، شیوه و ورند مبارزات انتخاباتی شانرا که گفته میشود یک کمپاین مسلکی ودر عین زمان متفاوت در سطح کشور در انتخابات ولسی جرگه بود، به اشتراک کننده گان توضیحات داده  ودر ادامۀ صحبتهایش افزود. ادامۀ برنامه های آموزشی زن وسیاست در شرایط کنونی برای زنان یک نیاز است ، زیرا سیاست هم علم است وهم هنر وبنابراین هردو لازم وملزوم یکدیگرند وما ضرورت داریم که سیاست را به صورت درست واکادمیک آن بیاموزیم زیرا جامعه ما ازسیاست های غیرمسلکی مشکلات فراوانی را متقبل شده است.

گفتنی است که محترمه فرخنده زهرا نادری در جریان مبارزات انتخاباتی خویش روند وشیوۀ مجزا از دیگر نامزدان را انتخاب نموده بود که اکنون باگذشت بیش ازیکسال روند انتخاباتی شان قابل بحث است زیرا پوسترهای بدون تصویر کاندید، شعار چادری دریچۀ قدرت ، کمپاین خانه به خانه ، راه پیمائی ها به اشتراک جوانان ، نمایشنامۀ آموزشی انتخاباتی و تحقیق همه پرسی درمورد حضور زنان درسیاست از جمله شیوه های بود که محترمه نادری آنرا برای مبارزات انتخاباتی خویش برگزیده بود.

سخنور