ملت واحد، رای واحد، دیدگاه واحد تعهد مشترک بمنظور بهبود و تقویت روند انتخابات

کنفرانس دروس آموخته شده از انتخابات سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ و رهنمودها پیرامون انتخابات آینده،  بخاطر بررسی قانون انتخابات

درکشور ، ازسوی بیناد انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان وانستیتیوت دموکراتیک ملی در کابل برگزار گردید.

اشتراک کننده گان این سمینار متشکل از اعضای شورای ملی ، نهادهای مسئول انتخابات ، نماینده گان احزاب سیاسی ، جامعۀ مدنی فعالین حقوق زن، اعضای شوراه های ولایتی بودند که در شش گروپ کاری روی موضوعات مختلف انتخابات بحث وتبادل نظر نموده ، دیدگاه وپیشنهادات شانرا دریک مصوبۀ هفت مادۀ  تحت عنوان ملت واحد، رای واحد، دیدگاه واحد تعهد مشترک بمنظور بهبود و تقویت روند انتخابات در افغانستان صادر نمودند.

محمد نادرنادری رئیس بیناد انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان ، در رابطه به تدویر این کنفرانس میگوید ، پیداکردن راه حل های مناسب برای انتخابات وتقویت روند انتخابات یک نیاز اساسی پنداشته میشود.
محترمه فرخنده زهرانادری عضو مجلس نماینده گان افغانستان درحالیکه یکتن ازتسهیل کننده گان این کنفرانس بود، میگوید با درنظرداشت تجارب ومشکلات که درانتخابات های قبلی داشتیم ، باید بخاطر بهبود وتقویت روند انتخابات افراد ونهادهای مسئول کارهای مفید وموثری را انجام دهند، واین کنفرانس میتواند زمینه خوبی برای بحث وتبادل دیدگاه های متفاوت دراین زمینه باشد.
جانداد سپین غر آمر اجرائیوی بیناد انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان میگوید ، سیستم انتخابات نیازمند است که هرچه زودتر ما آوردن اصلاحات را درقانون انتخابات وشفافیت بخشیدن به روند انتخابات آغاز نمائیم تا درآینده انتخابات بهتری داشته باشیم  و دراصل وظیفۀ ما این است  به کمک دوستانیکه درکنفرانس هستند ، ساحاتیکه که دراصلاحات اولویت وضرورت دارد مشخص شود ودر روشنای آن یک برنامه درازمدت ترتیب وقدم های که برای آینده انتخابات برداشته میشود این برنامه متضمن باشد، این برنامه درشکل کتبی دراختیار نهادهای مدنی ، نهادهای مسئول انتخابات و قوۀ مققنه کشور قرار میگیرد، تا به اساس این برنامه بتوانیم مشکلاتی را که درقبل داشتیم به اصلاح آن بپردازیم.
مصوبۀ این کنفرانس قرار ذیل است.
ملت واحد، رای واحد، دیدگاه واحد تعهد مشترک بمنظور بهبود و تقویت روند انتخابات در افغانستان
چهارشنبه ، ۳۰ سنبله ۱۳۹۰ ، ۰۶:۰۵ مدیریت
ما، اشتراک کنندگان کنفرانس ” دروس آموخته شده از انتخابات سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ و رهنمود ها پیرامون انتخابات آینده” خواستار بهبود و تقویت روند انتخابات در کشور خویش میباشیم.
بمنظور آماده گی های سودمند برای انتخابات شوراهای ولایتی سال ۱۳۹۲، انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ و انتخابات پارلمانی ۱۳۹۴، ما اشتراک کنند گان خواهان اتخاذ اقدامات زیر می باشیم.
۱٫ حفظ استقلالیت نهادهای مسؤول بر گزاری انتخابات ( کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون بررسی شکایات انتخاباتی و کمیسیون ارزیابی ارتباط با گروپ ها ی مسلح)
۲٫ تامین شفافیت کاری کمیسیون های برگزاری انتخابات در پروسه انتخابات به هدف ایجاد اعتماد مردم و عدالت گستری.
۳٫ تشویق احزاب سیاسی جهت معرفی نامزدان شایسته (زن و مرد) در انتخابات.
گزارش دهی شفاف از مصارف و کمک ها مالی در مبارزات انتخاباتی. و گزارش
دهی همه جانبه نماینده گان ازاجرآت خود به مردم.
۴٫ ایجاد نظام جدید تعیین هویت با استفاده از سرشماری سر تا سری به هدف ارزیابی دقیق نامزدان و شناسایی کارت ها جعلی.
۵٫ راه اندازی همزمان چند انتخابات در صورت امکان.
۶٫ ایجاد یک نظام پیگیری مشترک که نشان دهندۀ پیشرفت ها در خصوص ترتیبات مقدماتی برگزاری و ارزیابی انتخابات و هم چنان اجراات نهادهای مسوول برگزاری انتخابات، نهاد های
انتخابی و افراد مهم و کلیدی سیاسی خواهند بود.
۷٫ تعدیلات در برخی از مواد قوانین انتخابات جهت بهبود به شفافیت انتخابات.
ما از اشتراک کننده گان کنفرانس از قوه های سه گانه دولت خواهانیم تا با فراهم آوری تمام امکانات و زمینه ها در جهت ایجاد یک نظام انتخاباتی شفاف و پاسخگو گام بر دارد تا بار دیگر مردم افغانستان به پروسه های انتخاباتی باورمند گردد.
ما از رهبران سیاسی ، نهاد های جامعه مدنی ،علما و روحانیون و رسانه ها آرزو مندیم تا در جهت بهبود روند انتخابات که تقویت و تحکیم قانون مداری را در پی دارد همکاری کنند.
این قطعنامه به تاریخ ۲۹ سنبلۀ ۱۳۹۰، طی کنفرانس “دروس آموخته شده از انتخابات های سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ و رهنمود ها پیرامون انتخابات های آینده” که برای دو روز در شهر کابل راه اندازی گردیده بود، صادر گردیده است. کنفرانس متذکره توسط بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (FEFA) به حمایت انستیتوت دموکراتیک ملی در امور بین المللی( NDI ) و اداره توسعه یی ایالات متحده امریکا( USAID ) برگزار گردیده است.
سخنور