سفرهیئت افغانی بخاطر بررسی قانون انتخابات درکشورفلیپین

سفریک هیئت افغانی بخاطر بررسی قانون انتخابات درکشورفلیپین بنیاد بین المللی نظام های انتخاباتی IFES)() جهت بررسی روند انتخابات وضمنا پروژۀ را که قبلا بخاطر تحقیق وبررسی دربخش پول وسیاست و مصارف نامزدان در جریان نتخابات آغازنموده بود ، زمینۀ سفر هیئتی را که متشکل از اعضای شورای ملی،کارشناسان انتخاباتی وکسانیکه در پروسۀ انتخابات تجربه دارند، به کشور فلیپین برنامه ریزی نموده بود. این هیئت با مقامات ارشد کمسیون انتخابات کشور فلیپین دیدار نموده واز تجارب ومشکلات که آن کشور در جریان چندین سال در پروسۀ انتخابات شان داشته است آگاهی حاصل نمودندوضمنا همچنان هیئت افغانی با رئیس مجلس نماینده گان ، سناتوران کمسیون رسانه های کشور فلیپین نیزملاقات های را انجام داده است. این هیئت بعد از بازگشت از فلپین به کشور، نتیجۀ سفرشان را مثبت خوانده ومیگویند که ازتجارب این سفر وبررسی های که طی چند ما اخیردرمورد بخش پول وسیاست ومصارف نامزدان درجریان انتخابات انجام داده است، بخاطر بهبود بخشیدن سیستم وقانون انتخابات کشور ، آنرا با نهادهای مسئول درمیان میگذارند. گفتنی است که محترمه فرخنده زهرا نادری عضومجلس نماینده گان نیز دراین سفر که به منظور بررسی روند انتخابات برنامه ریزی شده بود درترکیب این هئیت بوده ونتیجۀسفرشانرا با درنظرداشت مشابهت های که درسیستم انتخابات کشور فلیپین وافغانستان موجوداست ، مفید ارزیابی می نماید. سخنور