دربرابر نسل های بعدی مسئول هستیم

محترمه فرخنده زهرا نادری عضو شورای ملی همرائی تیمور شاه اسحق زی معین جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ در دفتر کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی ملاقات نمود .

دراین ملاقات طرفین  روی ایجاد زمینه گفتمان های سیاسی ، برنامه های کاریابی وتحصیلات برای نسل جوان کشور تاکید داشته فردای درخشان وآینده بهتر جامعه را وابسته به یشرفت علمی وفکری جوانان خواندند.

معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ برنامه های کاری وفعالیت های معینت جوانان را  توضیح نموده گفت از ایجاد معیینت جوانان در چوکات وزارت اطلاعات وفرهنگ همواره درتلاش هستیم که میان جوانان  روحیه مسئولیت پذیری ترویج گردد وهمۀ جوانان باید به یک اندیشه واحد ملی (برای افغانستان کارکنیم ) دست به دست هم دهند زیرا ما راه دیگری
جز خدمت به وطن وملت درپیش نداریم وبرای نسل جوان امروزما این مسئولیت تاریخی است که برای حفظ سایئر ارزش های فرهنگی وتاریخی کوشاباشند.

آقای اسحاق زی ایجاد شورای عالی جوانان را دست آورد مهم معینت جوانان دانسته میگوید ، شورای عالی جوانان به تناسب ولسی جرگه ازهرولایت نمانیده خواهد داشت وتعداد  کرسی ها برای طبقۀ ذکور واناث مساوی درنظرگرفته شده است.

معین جوانان وزارت اطلاعات فرهنگ از تدویر سمینار سه روزه شورای عالی جوانان در هفتۀ آینده خبرداده گفت دراین شورا جوانان از همۀ ولایات کشور دعوت میشوند تا شورای عالی جوانان به عنوان یک نهاد مستقل وممثل اندیشه های جوانان فعال گردد.

محترمه فرخند زهرا نادری ، ایجاد شورای عالی جوانان را در انسجام وهم  آهنگی جوانان مفید دانسته گفت :  نظر به تحقیقات انجام شده که بیشتر از ۶۸ درصد نفوس کشور را جوانان تشکیل میدهد وبرای جوانان باید انگیزه وحس وطن دوستی خلق گردد تا جوانان دربرابر اجتماع ومردم خود مسئول ومسئولیت پذیرگردند، نادری افزود، اکنون در افغانستان برای ازبین بردن تبعیض ، نابرابری وسائیر مشکلات که به آن مواجه هستیم ضرورت به یک انقلاب فکری داریم ، انقلاب فکری که باعث حفظ ارزش های فرهنگی وتاریخی کشور گردد.

محترمه فرخنده  زهرا نادری به مشکلات جوانان اشاره نموده گفت، درسال گذشته بیش از هفتادوپنج هزار جوان در امتحانات کانکور تحصیلات عالی بی نتیجه ماندند واگر روی
این موضوع توجه جدی صورت نگیرد درسال بعدی این رقم بیشتر خواهد شد وراه حل این معضل بزرگ روی دست گرفتن یک پلان همه جانبه وموثر ازسوی وزارت تحصیلات عالی کشور میباشد واستراتیژی تحصیلات عالی باید با دقت کامل وبرابر با معیارهای معاصر آماده گردد.

محترمه فرخنده زهرا نادری روی برنامه های مختلف چون کاریابی ، تحصیلات،  ایجاد گفتمان های مهم ملی جهت ترقی وپشرفت نسل جوان کشور به ویژه برنامۀ MUN Model ofUnited Nation) تمثیل از سازمان ملل متحد) صحبت نموده وعملی شدن این برنامه ها را در روند سیستم سازی ومسلکی برای جوانان مهم ومثمر خواند.

محترمه نادری همچنان گفت ، از آنجائیکه برنامه ها ی کاری من بیشتر روی دوقشر جوان و زنان متمرکز است درقسمت هرنوع همکاری با معینت جوانان مبنی برعملی شدن برنامه های این معینت  جهت ایجادبرای جوانان درسطح  کشور، متعهد میباشم.

سخنور