افتتاح خانه امید

مرکز حمایت وتوانمند سازی زنان محبوس تحت نام خانۀ امید از سوی مؤسسه زنان برای زنان افغان ، به روز چهارشنبه ۱۱ جوزا سال روان با حضور داشت اعضای شورای ملی ، نماینده گان جامعۀ مدنی، فعالین حقوق زن ، رسما افتتاح گردید.
درمراسم افتتاحیۀ خانۀ امید ، لیلا حیات رئیس مؤسسه زنان برای زنان افغان، محترمه فرخنده زهرا نادری عضوولسی جرگه و محترم سید هاشم بصیرت رئیس دیپارتمنت موسسات غیر دولتی وزارت اقتصاد سخنرانی نمودند.محترمه حیات ضمن توضیح برنامه های کاری وفعالیت های مؤسسه زنان برای زنان افغان  ، ایجاد خانۀ امید برای آنعده زنانیکه ازحبس رها میشوند و اقارب نزدیک هم ندارند که دوباره به آنها بپیوندند ، یک ضرورت مبرم تلقی میشود که روی همین اصل خانۀ امید ایجاد گردیده وتلاش خواهد شد که این خدمات دردیگر ولایات کشور نیز گسترش پیدا کند. همچنان محترمه فرخنده زهرا نادری نمایندۀ منتخب مردم درشورای ملی یکی دیگر از سخنرانان مراسم افتتاحیۀ خانه امید بود که در بخش از صحبتهایش چنین گفت : ایجاد خانۀ امید یک کارنیک ومقدمه ایست که جهت اهداف مابرای مبارزه بخاطر حقوق زن هسته گزاری شده است ، لهذا این اقدام در ذات خود یک راه حل مناسب برا ی مشکلات زنان زندانی میباشد. 

محترمه نادری همچنان از وضعیت زنان زندانی در زندان زنانۀ بادام باغ کابل یاد آور گردیده گفت ، دراین زندان یک خانم که خیلی سالخورده میباشد محبوس است که البته به اساس فرمان رئیس جمهور قبلا برائت حاصل نموده که باید ازحبس رها شود ولی از آنجائیکه موصوف اقارب نزدیک ندارد بعد ازحکم رئیس جمهور نیز به زندان به سرمیبرد.

محترم بصیرت رئیس دیپارتمنت موسسات غیردولتی وزارت اقتصاد ، نیز صحبت نموده وازمسئولین خانۀ امید خواست که درفعالیت های شان باید هوشیارانه و بادرنظرداشت شرایط موجود عمل کنند ، زیرا گاهگاهی برخی دستهای برضد فعالیت های جامعۀ مدنی کارمیکنند که اکثرا کارهای این نهادها ازسوی اینگونه حلقات تعبیر سوء میشوند پس باید درفعالیت های خانۀ امید همه این موضوعات درنظرگرفته شود ، تازمینه خدمت برای محرومین مساعد گردد.

گفتنی است که خانۀ امید دارای اطاقهای مجهز وسایئر ضروریات زنده گی میباشد که ازسوی مؤسسه زنان برای زنان افغان آماده گردیده است ومحفل افتتاحیۀ آن با قطع نوار و صرف عصریه پایان یافت.

سخنور