محترمه فرخنده زهرا نادری با داکتر شریف فایض موسس ومسئول امور تعلیمی پوهنتوان امریکائی افغانستان ملاقات نمود

محترمه فرخنده زهرا نادری نمایندۀ منتخب مردم درشورای ملی ، به روز پنجشنبه ۲۲ ثور سال روان از پوهنتون امریکائی افغانستان بازدید وبا محترم داکترشریف فایض موسس ومسئول امور تعلیمی و داکتر مایکل اسمت رئیس پوهنتوان امریکائی افغانستان ملاقات نمود. محترم داکترفایض دررابطه به فعالیت های پوهنتوان امریکائی افغانستان معلومات داده گفت، پوهنتوان امریکای افغانستان دربخش های علوم سیاسی روابط بین الملل، تکنالوژی معلوماتی با داشتن استادان ورزیده به درجۀ دوکتورا درکشور فعالیت مینماید وعنقریب پروگرام های ماستری دربخش های تجارت واقتصاد را نیزآغازخواهدکرد. آقای فایض همچنان گفت : همۀ عواید این پوهنتون دوباره بالای خود آن سرمایه گزاری وبه مصرف میرسد، ودرنظراست که مراکز ولایتی این پوهنتون درچهار ولایت (هرات، بلخ، قندهار وجلال آباد) ایجاد گردد تا ازاین طریق زمینۀ شمولیت جوانان از دیگر ولایات در پوهنتون امریکائی افغانستان مساعد گردد. محترمه فرخنده زهرا نادری پوهنتون امریکائی افغانستان را نمونه والگوی خوبی در بخش سکتور خصوصی تحصیلات عالی دانسته گفت، کیفیت تدریسی نیاز اساسی هر ادارۀ تحصیلی میباشد. محترمه نادری برافزایش محصلان اناث دراین پوهنتون تاکید داشته گفت ، باید برای طبقۀ اناث با درنظرداشت تبعیض مثبت ارجعیت داده شود زیرا زنان آسیب پذیرترین قشرجامعه است ویگانه راهی که میتواند درراستای تحقق حقوق زن موثر واقع شود تعلیم وتربیه است. همچنان محترم داکترمایکل اسمیت رئیس این پوهنتون درملاقات با فرخنده زهرا نادری از ایجاد ساختمان جدید ومراسم اولین دور فراغت محصلان این پوهنتون خبرداده گفت، پوهنتون امریکائی افغانستان عنقریب مراسم اولین دور فراغت شاگردان این پوهنتون را برگزار میکند واین یک دستآورد مهم برای پوهنتون ومردم افغانستان میباشد. محترمه زهرا نادری دراین ملاقات برافزایش محصلان اناث تاکید داشته وخواهان اهدای بورسیه های تحصیلی برای محصلان اناث گردید درمقابل آقای فایض گفت، پوهنتون امریکائی افغانستان درنظر دارد که برافزایش محصلان اناث دراین پوهنتون اقدامات جدی نماید. آقای فایض همچنان گفت : ما (پوهنتون امریکائی افغانستان) برای اطاق های تجارت پیشنهاد کرده بودیم که شصت تن از جوانانیکه در امتحانات کانکور بی نتیجه مانده اند به این پوهنتون معرفی بیدارند که بعد از اخذ امتحان وارزیابی درقسمت اهدای بورسیه ها با توافق وهمکاری اطاق های تجارت اقدام خواهدشد، ولی تا اکنون هیچ محصل از سوی اطاق های تجارت به این پوهنتون معرفی نگردیده است ، محترمه نادری درپاسخ به این موضوع گفت ، از طریق ولسی جرگه این برنامه را تعقیب خواهد کرد. هم اکنون ۲۱ فیصد محصلان این پوهنتون را محصلان اناث تشکیل میدهند ولی مسئولین میگویند که طی سال جاری تعداد محصلان اناث به ۳۰ فیصد و درسالهای بعدی کوشش خواهد شد تا این رقم به ۵۰ درصد افزایش یابد. درجریان این بازدید محترمه فرخنده زهرا نادری با یکتعداد محصلان نیزدیدار نموده وبرنامۀ های کاری خویش را در راستای تامین حقوق زن وجوانان توضیحات داده ونیز برنقش جوانان در موضوعات مهم ملی تاکید داشته گفت: باید برای جوانان فرصت ابراز نظر درموضوعات مهم ملی مساعد گردد. نادری افزود، یگانه ضرورت اساسی افغانستان همدیگرپذیری است وجوانان باید دراین زمینه ساعی باشند ، زیرا تبعیض در کشور ما وجود دارد ولی تبعیض را با تبعیض جواب دادن راه حل نیست.