معروفی مسعوده کروخی، فعالِ حقوق زن که نمایندۀ مردم شد

b63b9fdff098282

مسعوده کروخی، بانویی که تلاش های خسته گی ناپذیر را در کار دفاع از حقوق زنان، حتا در تاریک ترین روز های تاریخ افغانستان انجام داده است.

با وجود این که وی از سوی حکومت مجاهدین به سختی تهدید می شد، کارش را برای دفاع از حقوق زنان ادامه می داد. هنگامی که طالبان قدرت سیاسی را به دست گرفتند، وی صنف های آموزشی مخفی را در خانه اش برای زنان و دختران افغان برگزار می کرد.

مسعوده، با این همه جنجال  ها، هم چنان برای کار برای زنان و دختران افغان متعد باقی ماند. بانو مسعوده کروخی، حالا به عنوان یکی از نماینده گان مردم ولایت هرات در مجلس نماینده گان افغانستان کار می کند. وی در سال دو هزارو ده میلادی به عنوان نمایندۀ مردم هرات برگزیده شده است. مسعوده کروخی هم چنان یکی از دل بسته گان شریک ساختن زنان در تمام سطوح محلی، مطقه یی و ملی بوده است.

او باور دارد که اوضاع کنونی فُرصت طلایی را برای زنان افغان فراهم آورده است، تا به ملت و جهان ثابت سازند که زنان افغان ، نه تنها توانایی دارند که حتا می توانند کمک های بزرگی را در انجام بسیاری از کار های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی انجام دهند.

چالش ها بر سر راه زنان افغان فراوان است ولی بانو کروخی در راهی را که پیش گرفته است، تصمیم قاطع دارد. او به ضد فرهنگ تقلب و دست کاری ها در انتخابات، عدم عملی شدن قانون اساسی افغانستان و خشونت در برابر زنان، صدا بُلند می کند.

به گفتۀ بانو کروخی : ” هنگامی که ما به حقوق یک دیگر مان به حیث انسان ها حُرمت بگذاریم، آن گاه می توانیم یک جامعۀ خوش بخت داشته باشیم.””

مسعوده کروخی، هم چنان از سوی شبکۀ جهانی صلح، به عنوان الگوی صلح در سال دو هزار و سیزده میلادی برنده اعلام شده است.