انتخابات ۲۰۱۴، نقطۀ عطفی برای جنگ فکری جوانان است

Youth_coalition (23 of 93)

بانو فرخنده زهرا نادری، عضو مجلس نماینده گان و فعال حقوق زن در مراسم گشایش ائتلاف جوانان روشن افغانستان، می گوید دموکراسی، یگانه ابراز اثرگزار برای مبارزه با افراط گرایی است و انتخاباتب ۲۰۱۴، یک انتخابات سرنوشت ساز برای این جنگ فکری پنداشته می شود.

بانو نادری هم چنان بر اهمیت آگاهی دهی شهروندان عادی کشور از انتخابات تأکید می ورزد و می افزاید که باید به همه گان روشن شود که انتخابات شدن و انتخاب کردن یعنی چه؟

:” . ما امروز باید این مسأاله را به اذهان عامه برسانیم که انتخاب کردن یعنی چه و انتخاب شدن یعنی چه؟

ما در کشور مان چندین انتخابات را پشت سر گذاشته ایم، ولی تا هنوز هم به فرهنگ پیکار های اانتخاباتی و نامزد شدن در انتخابات که باید برسیم، نرسیده ایم. هر چند دیگر کشور های پیشرفته جهان هم به فلسفۀ آرامانی که باید کجا باشیم، نرسیده اند؛ ولی ما در مقایسه با آن های خیلی پس مان هستیم. ولی، آن چه پیام خوش برای ما است، این است که اراده داریم و می خواهیم ( قانون اساسی کشور مان ) را تمثیل نماییم. می خواهیم، عملی و تطبیق نماییم. تنها حکومت نیاز به عملی کردن قانون اساسی ندارد. شهروندان کشور باید برای عملی کردن قانون اساسی که منافع آن ها را در خودش تسجیل کرده است، گام بردارند. شهروندان باید به این پرسش پاسخ بدهند که انتخابات شدن و انتخاب کردن چرا به عنوان یک مادۀ برجسته در این قانون تسجیل شده است. برخی اوقات، مردم فکر می کنند که اگر  (من) خودم را برای نامزد شدن انتخاب می کنم، موقف من بزرگ تر از کسی هست که مرا انتخاب می کنند.  ولی این ماده  ( مادۀ ۳۳ ام قانون اساسی افغانستان ) با روشنی کامل این مفکوره را رد می کند.”

مراسم گشایش ائتلاف ملی جوانان روشن افغانستان که به روز جمعه در تالار لویه جرگه در کابل برگزار شد، در آن شماری از استادان دانشگاه های کشور، دانشجویان دانش گاه ها و صد ها تن از جوانان حضور داشتند.

” خاموشی؛ جوانان را محکومِ تاریخ خواهد کرد”، سخنانی از بانو نادری که به تازه گی در همایش با جوانان گفته بود، نیز شعار این مراسم بود.

به گفتۀ بانو نادری :”  واقعن، شخصی که انتخاب می شود، مسؤولیت همه کسانی را که برایش رأی داده است، به دستش گرفته به پیش می رود. ولی، مسؤولیت بزرگ تر با کسانی است که به این یا آن نامزد رأی می دهد. و این جماعت را رأی دهنده گان می گویند. شاید بسیاری از جوانان که در نشست امروز حضور دارند، سن چهل ساله گی را برای نامزد کردن در ریاست جمهوری تکمیل نکرده باشند، و کمتر از آن باشد. ولی این به این مفهوم نیست که من هنوز جوان هستم و هنوز وقت من فرا نرسیده است. ما می توانیم در مغز کسی به عنوان یک نامزد ریاست جمهوری پیش می آید داخل شویم و برایش بگوییم که حضور فزیکی از شما است، اما حضور معنوی از ما ( رأی دهنده گان) است. باید مفکوره ما را با خود گرفته به پیش بروید. و این مسأله را ما باید ثابت نمایم. “

مسؤولان این ائتلاف می گوید که این نهاد با حفظ بی طرفی و بدون در نظرداشت هیچ گونه تبعیض، قومی، نژادی، سمتی و زبانی، برنامه های را برای آگاهی دهی مردم از ارزش های دموکراتیک راه اندازی خواهد کرد.

داکتر احمدی، رییس دانش گاه ابن سینا که در این محل سخن می زد، تأکید دارد که جوانان کشور باید با برنامه ریزی های دقیق ، سنجیده شده و استراتژیک برای رقم زدن سرنوشت آینده کشور شان تصمیم بگیرند.

در پایان این نشست، اعضای این ائتلاف قطعنامه یی را نیز به خوانش گرفته اند.

یادداشت: پیوست قطعنامۀ ائتلاف جوانان روشن افغانستان را از این جا به دست آورید.

لینک قطعنامه : قطعنامه ائتلاف ملی جوانان روشن افغانستان۱