فریبا کاکر، عضو مجلس نماینده گان، قربانی توطئه برادرش شده بود

Fariba-Ahmadi-Kakar

ریاست امنیت ملی کشور می گوید که ربوده شدن فریبا کاکر، عضو مجلس نماینده گان، در حقیقت یک توطئه یی بود که از سوی بردارش انجام شده بود.

این اداره می افزاید که  نیروهای استخباراتی کشور، برادرش را به همین ظن بازداشت کرده است.

فریبا کاکر در ماهِ پیش ظاهرن از سوی طالبان ربوده شده بود و بر بنیاد گزارش ها پس از سه هفته در بدل آزادی شماری از طالبان از بند رها شد.

ریاست امنیت ملی اما می گوید که نور احمد، برادر بانو کاکر به اتهام یکی از کلیدی ترین افراد در ربودن این وکیل پارلمان که سر و صدای جهانی بر پا کرد، بازداشت شده است.

 در یک نامه ی خبری این ریاست آمده است که  :” بر بنیاد بررسی های ریاست امنیتی ملی، دو تن که یکی آن نور محمد، برادر این وکیل پارلمان است، با هماهنگی با یکی از فرماندهان طالبان، توطئه ربودن کاکر را ریخته بودند.”

این ریاست هم چنان یک نوار تصویری از نور محمد برادر فریبا کاکر را به رسانه ها فرستاده است که در حالت گریه کردن به این کارش اعتراف کرده است.

ریاست امنیت ملی در پیوند با عوامل این آدم ربایی می گوید که پول و هم چنان برخی از مشکلات خان واده گی، علت این مسأله می تواند بود.

قیام نوری