عزا داری سراسری برای ۵ هزار قربانی

graves-articleLarge

حکومت افغانستان روز دو شنبه، را عزای عمومی اعلام کرده و برای صدها قربانی که در زمان حکومت کمونیستی کشته شدند، در سراسر کشور مراسم فاتحه خوانی برگزار می شود.

.حکومت افغانستان عزای عمومی را برای صدها قربانی در زمان حکومت کمونیستی اعلام کرده است. همچنان بیرق کشور به رسم عزا برای دو روز به حالت نیمه برافراشته در می آید

براساس فیصله ارگ ریاست جمهوری، این اقدام برای یاد بود از پنج هزار نفر که در سالهاى ١٣۵٧ و١٣۵٨ توسط سازمان اگسا (سازمان استخبارات حکومت کمونیستى) کشته شده، صورت گرفته است.
این تصمیم هفته گذشته بعد از انتشار لیست قربانیان از سوی روزنامه هشت صبح، در جلسه مشورتی با اشتراک رییس جمهور کرزی و شخصیت های مذهبی و سیاسی کشور گرفته شد.
اداره امور و دارالانشای شورای وزیران نیز با نشر اعلامیه ای گفته است که امروز، دوشنبه در سراسر کشور مراسم فاتحه خوانى برای پنج هزار قربانی برگزارمی شود و بیرق کشور به رسم عزادارى بر فراز وزارتخانه ها وادارات دولتى به حالت نیمه برافراشته قرار می گیرد.
همچنان گفته شده مراسم فاتحه‌خوانی در ولایات، توسط دفاتر والیان و رؤسای شوراهای ولایتی به نیز برگزار خواهد شد.
خانواده های قربانیان رژیم کمونیستی تا قبل از افشای این فهرست سال ها در انتظار عضو گمشده خانواده شان بودند، اما پس از انتشار لیست قربانیان آن دوره، نام آنها را در این لیست یافتند.
صدها تن از بازماندگان قربانیان از سال‌های ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ شب گذشته در محوطه قصر دارالامان جمع شده و به رسم یادبود از قربانیانشان شمع روشن کردند.
آنان با صدور قطعنامه ای از جامعه جهانى خواستند که کشتارها و اعدام هایى که در سه دهۀ گذشته صورت گرفته، به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شود.
در قطعنامه آمده است کسانى که در جنایت علیه بشریت متهم هستند، نباید براى شان حق نامزدى در انتخابات داده شود و از پست هاى کلیدى دولت نیز برکنار شودند.
گفته شده که به یادبود از قربانیان یک مسجد در منطقه پلچرخی کابل ساخته می شود جاییکه بیشتر افراد دستگیر شده از سوی اگسا کشته شدند.