اشرف غنی در کارزار انتخاباتی

FO-ELECTION-GHANI

داکتر اشرف غنی احمد زی، رییس کمیسیون انتقال مسؤولیت های امنیتی از نیروهای خارجی به افغان از این مَقامش برای وارد شدن در میدان رقابت های انتخاباتی کنار رفته است.

شماری از منافع نزدیک به احمد زی نیز این گفته ها را تأیید می کنند و می گویند که وی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ خورشیدی از مقامش کنار رفته است.

پیش از این داکتر احمد زی گفته است که وی خودش را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آینده نام زد خواهد کرد.

در حالی که روز های محدودی برای تکمیل شدن ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است، ولی تا هنوز فقط یک نفر خودش را برای انتخابات ریاست جمهوری نام زد کرده است.

پیش از این محقق  نیز برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری از  مقامش در مجلس نماینده گان کنار رفته است.

قیام نوری