خاموشی؛ نسل جوانان را محکومِ تاریخ خواهد کرد

_MG_6327

فرخنده زهرا نادری، عضو مجلس نماینده گان و فعال حقوق جوانان در نشستِ خبریی زیر نام نقش جوانان در انتخابات ۱۳۹۳ خورشیدی، می گوید که اگر جوانان افغان فعال باشد، افغانستان به یک کشور پیروزی و سر بُلند مبدل خواهد شد.

بانو نادری تأکید می ورزد که یکی از راه های فعال بودن ، شرکت فعالانه در انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی در سراسر افغانستان است.

وی ابراز امید می کند که جوانان، قشر های محروم جامعه را برای شرکت در انتخابات پیش رو منسجم و تشویق نمایند.

:” حرف آخر من این است که ، تنها نسل جوان ، و تنها اندیشۀ جوان هست که سیما و چهرۀ زشت و ریاکارانه یی سیاست ( کشور مان) را به یک سیمای سیاست برنامه ریز ملی و مردم محور مبدل می تواند کرد. از این رو، اگر نسل جوان، خاموش باشند، شما در تاریخ کشور محکوم خواهید شد. اما، برعکس، زنده بودن و فعال بودن شما افغانستان را به یک  کشور، دموکرات، پیروز و سر بُلند مبدل خواهد کرد. “

در این نشست، شماری از نماینده گان جوان در مجلس نماینده گان شرکت داشتند و پیرامون اهمیت نقش جوانان در انتخابات ریاست جمهوری سخن گفتند.

بانو ناهید فرید، تأکید می ورزد که جوانان با شرکت در انتخابات پیش روز در سال ۱۳۹۳ باید مسؤولیت های شان در برابر نسل امروز و فردای افغانستان ادا نمایند.

:” نسل ما  در سرنوشت ساز ترین بُرهۀ از زمان قرار گرفته است. زمانی که چشمان همه به سوی جوانان و نیروی جوانان دوخته شده است. ما مطمین هستیم که جوانان افغانستان می تواند آینده این کشو را تضمین بکنند. از شما می خواهیم که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ خورشیدی، مسؤولیت تاریخی خود را فراموش نکنید. ما اگر در انتخابات بی تفاوت باشیم، نه تنها که آرزوی نسل ما که آرزو های نسل های آینده کشور نیز به باد فراموشی سپرده خواهد شد.”

رمضان جمعه زاده، اما نیروی جوانان را در نهادینه ساختن دموکراسی در کشور برجسته می خواند:” خواهش ما از نسل جوان این است که برای نهادینه ساختن دموکراسی در افغانستان، حمایت جدی بکند. تنها نسل جوان است که هم بسته گی ملی و وحدت را در آینده برای کشور به ارمغان آورده می تواند.”

داکتر نقیب الله فایق، پیش نهاد می کند که ایجاد یک وزارت خانه یی به نام ورزش و جوانان در کاهش مشکلات و چالش های جوانان اثرگزار خواهد بود.

بانو رنگینه کارکر، از دیگر نماینده گان جوان که در این نشست سخن می گفت، تأکید می ورزد که نماینده گان جوان در انتخابات آینده ” از نامزدی پشتی بانی خواهد کرد که از رأی جوانان استفاده های سوء نکند.”

بیش از ۶۰ در صد از جمعیت کشور را جوانان تشکیل می دهند؛ هر چند نیرو و نقش جوانان در روند های سیاسی به ویژه انتخابات در کشور های دیگر خیلی مهم و حیاتی برای نامزدان خوانده می شود، ولی این نقش در افغانستان هم واره از نظر ها دور انداخته شده است و به نیروی جوان کشور هرگز فُرصت داده نشده است.

قیام نوری