بقایای نسل جنگ در تکاپوی صلح

DSC_0125

ده ها تن از کودکان به روز دو شنبه با گرد آمدن در برابر ساختمان پارلمان افغانستان، بر اعضای مجلس نماینده گان، صدا کردند که صلح را در کشور تأمین نمایند.

این کودکان که شعار های حاوی پیام های صلح آمیز را با خود شان حمل می کردند، در گفت و گو های با رسانه ها، می گویند که وقتی دو مرد با هم می جنگند، قربانی این جنگ دختران و پسران خورسال همان خانواده ها قربانیان  اصلی این جنگ ها و منازعات می شوند.

این کودکان از همه گروه های درگیر در جنگ افغانستان در قطعنامه یی می خواهد که مصونیت و امنیت کودکان را در هر بخش و گوشۀ این کشور در اولویت بگیرند.

از سوی هم، شماری از نماینده گان مردم در مجلس نماینده گان نیز پشتی بانی قاطع شان را از گردهمایی این کودکان صلح جو ابراز کردند.

فرخنده زهرا نادری، عضو مجلس نماینده گان و فعال حقوق کودکان در سخنرانی به این کودکان می گوید که مبارزۀ این کودکان، پیام بزرگی به تمام گروه ها در افغانستانا است که نسل نوین افغانستان دنبال رو جنگ و خشونت نیستند:” حضور شما کودکان در برابر دروازۀ پارلمان، هم برای ما خرسند کننده است و هم ناراحت کننده…! ناراحت کننده برای این است که شما کودکان که ام روز نیازِ به صلح دارید، از داشتن چنین نعمتی محروم هستید. و از همین رو است که شما به در خانۀ ملت آمده اید و می خواهید که حق زنده گی کردن در فضای صلح را به دست آورید. و حضور شما از آن رو، مایه یی خُرسندی است که شما از آن جمله کودکانی نیستند که در برابر چالش های زنده گی سر خم نمایید. شما از همین مرحله خواستید که جنگ را توقف بدهید. شما خواستید که در این جامعه تغییرات بیاورید. شما خواستید که پیام آور صلح باشید. شما، سفیران صلح  که امروز در برابر پارلمان گرد آمده اید، برای ما یک پیام بزرگی را دادید. ما هر روز برای تأمین صلح در افغانستان هر روز صدا می کشیم، ولی هنگامی که شما ( کودکان) یک جا با ما برای صلح صدا بُلند می کنید، مبارزه یی ما را برای تأمین صلح، ده برابر شدید تر می سازید.”

بانو شینکی کروخیل، دیگر عضو مجلس نماینده گان از همفکران بانو نادری از کودکان می خواهد که از همین حالا، تخم تعصب و کینه توزی ها را در وجود شان نابود سازند:” ”  خواهش من از شما کودکان عزیز همین است که شما درس بخوانید و هم واره مثبت فکر نمایید و از تمام تعصبات خودتان را دور نگه دارید. این کشور، از همۀ شماست و روزی شما سازندۀ این کشور خواهید بود. شما مطمین باشید که نماینده گان مردم در مجلس نماینده گان همرای شماست و امروز خُرسند هستیم که اِم روز کودکان ما آمده است و صدای شان را برای آوردن صلح بُلند می کند.”

این گرد همایی از سوی سازمان حمایت از زنان و کودکان به رهبری بانو زهرا سپهر به مناسبت روز جهانی صلح در کابل راه اندازه شده است.

در پایان این گرد همایی، این کودکان یک جا با شماری از اعضای مجلس نماینده گان که در این گرد همایی حضور داشتند، کبوتر های سفید رنگ را به آمید این که روزی در افغانستان صلح سراسر تأمین گردد، به هوا رها کردند.

گزارشگر: قیام نوری