بنیاد چادری از “روز جهانی دموکراسی” یاد کرد

IMG_5800

فعالان این بنیاد با نسب بیش از دو صد برگه های تبلیغاتی پیرامون ارزش های دموکراسی  از جمله، آزادی بیان، حُرمت گذاشتن به حقوق دیگران، استفادۀ مسؤولانه از فنآوری های تازه و به ویژه شبکه های اجتماعی، در بخش های گوناگون شهر نسب کردند.

این برگه های تبلیغاتی که با اقتباس از قطعنامۀ ۱۲۸ امین نشست اتحادیه بین-پارلمانی نبشته شده بودند، در برابر دروازه های ورودی دانش گاه کابل، دارالمعلمین سید جمال الدین افغانی، دانش گاهِ آموزش و پرورش شهید ربانی، لیسۀ عالی استقلال، و شماری از پر ازدحام ترین بخش های شهر برای آگاهی عامه نشر و پخش گردید.

هر چند، شماری از ره گذران با این کار فعالان بنیاد چادری واکنش های منفی نشان می دادند، با آن هم شماری دیگر از خواننده گان این پیام ها که بیشتر روی کاربرد درست و مسؤولانه از رسانه ها به ویژه شبکه های اجتماعی می چرخند، به دیدۀ حُرمت و ستاسش می نگریستند.

بانو فرخنده زهرا نادری، عضو مجلس نماینده گان افغانستان و عضو کمیتۀ حقوق بشر و دموکراسی اتحادیۀ بین-پارلمانی در پاسخ به پرسشی از این اتحادیه گفته است که وی و گروهش از روز جهانی دموکراسی در پانزدهم سپتمبر اِم سال، با آگاهی دهی عامه، از ارزش های نظام دموکراسی تجلیل خواهد کرد.

هم چنان، بانو نادری از مجلس نماینده گان افغانستان خواسته است که این نهاد، شماری از مؤسسات و سازمان های که برای عامۀ مردم خدمات انترنتی ارائه می نمایند، ستایش نماید.

بر بنیاد قطعنامۀ۶۲ مجمع عمومی شورای امنیت سازمان ملل متحد، پانزدهم سپتمبر به عنوان روز جهانی دموکراسی تعیین شده است. این روز، برای آگاهی دهی عامه از ارزش های انسانی، نظام دموکراسی که پذیرفته شده ترین نظام سیاسی در جهان به شمار می رود، نام گذاری شده است.