چرا برای باسواد شدن جوانان، دانش گاه نمی سازیم

9999

فرخنده زهرا نادری، عضو مجلس نماینده گان و فعال حقوق زن در نشست خبریی در کابل می گوید بزرگان سیاسی کشور ما که از پای مال شدن ملیت و زبان شان درد مند هستند، امیدوارم که برای جوانان ما پوهنتون ها و دانش گاه های تدریس زبان بسازند.

بانو نادری که می افزاید که توده یی بزرگ از جوانان از راه نیافتن به دانش گاه های دولتی سخت با چالش رو به رو هستند، و ایجاد دانش گاه به تقویت سواد و زبان جوانان ما نیز خواهد انجامید.

“: بزرگان ما بی نهایت دل سوزی به زبان و ملیت های ما دارد. این مسأله در یک مرحله یک دست آورد برای تمام ملت افغانستان است. اما، من امید واری از این را دارم که بزرگان ما بیایند و بیشتر دانش گاه ها، یا دانش کده های بسازند که بیشتر حرفه یی باشند و زبان های این کشور را غنی بسازند. و این کار، جوانان را هم، سیاست مداران نیرومند می سازد که از هر ملیت و زبانی که باشند، بحث های قویی را  به پیش بکشد. همه یی ما می دانیم که جوانان افغانستان از جذب شدن در دانش گاه ها، رنج می برند. مشکل اساسی ما این جا هست که اگر ما دردی از پای مال شدن ملیت مان داریم، چرا دانش گاه های برای با سواد سازی جوانان نمی سازیم. نظر به مشکلات حکومتی که ما داریم که جوانان ما را به دانشگاه های دولتی جذب کرده نمی توانند، این جوانان در آن دانش گاه ها جذب شوند. با این کار، هم بحث، پشتو ، هم بحث دری ( فارسی) قوی می شود و هم ما جوانان را از سیاست زده گی، به سوی سیاست مداری رهنمون می سازیم.”

این نشست که به روز پنج شنبه در کابل، زیر نام “بررسی فرصت ها و چالش های جوانان در افغانستان” برگزار شد، گواه حضور ده ها جوان از سراسر کشور بود.

بانو نادری می افزاید که بحث چند ملیتی در دیگر کشور های جهان، یک نقطۀ قوت است، اما در افغانستان این مسأله برعکس …!

“: متآسفانه امروز در سیاست های مان، این مسالۀ چند ملیتی بودن مان، نقطه یی ضعف مان شده است. نقطه یی ضعف بسیار بزرگی که باعث شده است، ما نتوانیم به پیش حرکت کنیم. از میان برداشتن این چالش های قومی، مبارزۀ بسیار بسیار بزرگ و طولانی را در پیش دارد. اما وقتی مبارزه می کنیم این مبارزه ی مان باید توآم با حوصله مندی باشد.”

جوانان حاضر در این نشست که ( از سوی شبکۀ راه نو با همکاری موسسۀ تحصیلات عالی زاول برگزار شد) بیکاری، راه نیافتن جوانان به درجه های بلند علمی و فقر را از بزرگ ترین چالش های شان می دانند.

این جوانان پیش نهاد می کنند که برنامه های معلوماتی رسانه یی، افزایش مرکز های آموزشی و برگزار رقابت های سالم فرهنگی برای پیش رفت سطح سواد جوانان راه اندازی گردد.

قیام نوری