وزارت زنان از بانوان افتخار آفرین ستایش کرد

IMG_5050

این وزارت به روز چهار شنبه در نشستی در کابل، شماری از بانوان پیش تاز سیاسی را به پاس زحمات شان برای مردم، ستایش کرد.

این نشست که با حضور ده ها تن از بانوان و چهره  های ادبی-فرهنگی و سیاسی برگزار شده بود، در آن بانوان پیروزِ هم چون حبیبه سرابی، والی بامیان، بانوفرخنده زهرا نادری، شینکی کروخیل، نماینده گان مردم، و شماری از بانوان دیگر که در یکی دو سال اخیر افتخارات بزرگی را نصیب افغانستان کرده بودند، قدردانی شد.

فرخنده زهرا نادری ، فعال حقوق زن و نماینده مردم در مجلس که در این نشست، مدال گوهرشاد وزارت زنان را به دست آورد، در پیوند با این همایش می گوید که :” امروز، تنها بانو حبیبه سرابی تقدیر نشده است، بل که فرد فرد زن افغان تقدیر شده است که برای این کشور زحمت می کشند.  از این رو، از این زحمات باید تقدیر شود تا یک ذهنیت مثبت را در افکار مردم افغانستان به میان آوریم.  که در کنار سال ۲۰۱۴ ما تعریف های دیگری را نیز داشته باشیم که مردم روی آن ها کار نمایند. اگر از ترس و بیم های سال ۲۰۱۴ می گوییم، باید در کنار آن این حرف را نیز بگویم که ما زحمت می کشیم و سال  ۲۰۱۴ را یک سال آرام تر و پیش رفته تر برای افغانستان می سازیم. من هم چنان از حکومت و دیگر نهاد های مربوط می خواهم که بانو سرابی را برای گرفتن جایزه یی در بخش حکومت داری خوب، ستایش کند. من هم چنان پیروزی های دیگر بانوان را از جمله، مسعوده کروخی که برندۀ جایزۀ صلح شبکۀ صلح در سال ۲۰۱۳ شده است، و بانو شینکی کروخیل و تمامی دیگر بانوان که در این لوحه نام های شان درج شده است، تبریک بگویم و از خداوند آرزو دارم که این فهرست روزی، آن قدر دراز شود که ما از یاد ببریم، نخست از همه کدام بانو را تقدیر کنیم.”

بانو فرخنده زهرا نادری، در سال ۲۰۱۲ جایزۀ صلح شبکۀ جهانی صلح را به دست آورد و در سال ۲۰۱۳ عضویت کمیتۀ حقوق بشر و دموکراسی اتحادیه بین-پارلمانی را در یک رقابت تنگاتنگ با استرالیا و ایران گرفت.

حسن بانو غضنفر، وزیر امور زنان، اما از توانایی زنان افغان، در این نشست سخن می راند:” ما این تقدیر ها را از این رو انجام می دهیم که مردم ببینند که زنان افغان واقعا توانا هستند؛ کار می کنند و واقعا برای افغانستان و جهان قابل تقدیر باشند.  البته بانو سرابی تنها بانوی افغان نیست که از سوی جهان تقدیر می شود. بانوان دیگری هم چون، فرخنده زهرا نادری، بانو شینکی کروخیل، بانو شکریه بارگزی و شماری دیگری از بانوان که ما از امروز از آنان ستایش کردیم.”

بانو حبیبه سرابی که چندی پیش جایزۀ رامون مگسیسی را از فلپین به دست آورده است، تشویق زنان را برای کارایی به تر شان یک نیاز می داند:” هر چند برای گرفتن پاداش کار نمی کنم، ولی این واقعیت را هم نمی شود انکار کرد که هر گاهی که برای انجام کاری تشویق می شویم، احساس خرسندی می کنیم. طبعا، این تشویق بر کار های من اثر مثبت خواهد داشت.”

رامون مگسیسی نهادی است که سالانه این جایزه را برای شخصیت ها و سازمان های فعال خدمات اجتماعی اهدا مینمایند، این نهاد بنام رئیس جمهور محبوب فیلیپین که در سانحه هوایی سال ۱۹۵۷ کشته شد نام گزاری  شده است.