زنان افغان و پاکستان: برای صلح بجنگیم

Burqa-clad-Afghan-women-a-004

زنان افغان و پاکستانی در نشستی در اسلام اباد، پای تخت پاکستان بر اهمیت اعتماد سازی میان این دو کشور رقیب برای تأمین صلح در افغانستان تأکید می ورزند.

درین نشست زنان افغان و پاکستانی بر ایجاد یک شبکه برای زنان که شامل فعالان حقوق زن، نماینده گان جامعۀ مدنی و رسانه ها باشد، به تفاهم رسیده اند.

هدف اصلی این شبکه ی زنان پشتی بانی از گام های اعتماد سازی میان کابل- اسلام اباد و نیز نیرومند ساختن دموکراسی در افغانستان خوانده شده است.

این نهاد با همکاری نهاد شبکه دموکراسی زنان واقع در واشگتن ساخته شده است.

شرکت کننده گان این نشست می گویند که نقش زنان در سیاست و  آوردن امنیت بسیار پُر اهمیت می باشد و از این رو، زنان باید در روند های تأمین صلح در افغانستان فعالانه سهیم باشند.

قیام نوری