رقابت های منفی زنان سیاست گرا به زنان عادی خطرناک استند

IMG_5017

بانو فرخنده زهرا نادری، عضو مجلس نماینده گان کشور و فعال حقوق زن، می گوید که هر چند رقابت در میدان سیاست کاری است انکار ناپذیر، ولی بانوان سیاست پیشه در افغانستان نباید ، آن قدر مشغول سیاست بازی های خود شوند که زنان افغان در کل ازین بازی ها صدمه ببینند.

 وی که در نشست ” خانم وکیلان شورای های ولایتی” در کابل سخن می زد، بر هم بسته گی بانوان افغانستان تأکید می ورزد.

  “: از این رو، از تمامی بانوان می خواهم که با وجود داشتن مسؤولیت های بزرگ، این تصمیم بزرگ را در نظر داشته باشند که با زدن خود، خود ما افگار می شویم. ما باید به افغانستان و جهان نشان بدهیم، هنگامی که زن افغان با استفاده از تبعیض مثبت وارد میدان سیاست شده اند در یازده سال پسین این توانایی رهبری و مدیریت را پیدا کرده اند که از کسانی که به این بانوان رأی داده اند، به خوبی دفاع نماید.”

 نشست ” خانم وکیلان شورای های ولایتی” از سوی ادارۀ انسجام ارگان های محلی برای دو روز در کابل برگزار شده است.

 رییس این ادارۀ می گوید که این نشست با هدف هدف ” عمده” که همانا بررسی چالش ها فرا راه بانوان در روستا ها و بررسی چالش ها فرا روی زنان عضو شورا  های ولایتی برگزار شده است.

 در این نشست ده ها تن از بانوان اعضای شورای های ولایتی ولایت های گونه گون کشور حضور داشتند.

 به گفته یی این بانوان، نا امنی ها از بزرگ ترین چالش های این بانوان در راستای دفاع از حقوق زنان و دختران در روستا ها و شماری از ولایت های کشور به شمار می رود.