بادغیس زیر آماج طالبان

Kabul-Afghanistan-Afghan-security-forces-look-over-a-building-where-Taliban-fighters-were-killed-after-clashes-between-Taliban-linked-militants-and-security-forces-in-a-market

مقام های محلی در استان بادغیس به روز سه شنبه گفته اند که گروهی از طالبان بر چندین پاس گاه امنیتی در استان بادغیس حمله کردند و ادارۀ دو پاس گاه را نیز  به دست گرفته اند.

به گفته یی مقام های محلی در این درگیری ده طالب به شمول چهار تن از فرماندهان شان کشته شده اند. یک پولیس نیز در جریان این درگیری های جانش را از دست داده است.

به گفته یی میرویس میراز وال سخن گوی استان دار بادغیس :” این حمله نزدیک چهار صبح امروز هنگامی رخ داد که شماری از طالبان حمله های را برای شماری از پاس گاه های محلی پولیس در شهرستان بالا مرغاب آغاز کردند.”

وی می افزاید که :” درگیری ها هنوز هم ادامه دارد و طالبان ادارۀ دو پاس گاه را به دست گرفته اند.”

جنرال تاج محمد جاهد فرمانده زود ۲۰۷ ظفر در بادغیس می گوید که سربازان ارتش برای پشتی بانی از پولیس به محل درگیری فرستاده شده اند. طالبان تا هنوز در این باره چیزی نگفته است.

قیام نوری