هند از فرستادن جنگ افزار به کشور مشکل دارد

guns-weapons-walther-p22-Favim.com-483264

منابع گفته است که هند از فرستادن جنگ افزار ها به افغانستان مشکل دارد؛ زیرا این کشور باید شرایط تهیه کننده گان جنگ افزار هایش را نیز در نظر بگیرد. این مقام اما افزوده است که امکانات تهیه جنگ افزار به افغانستان را نیز بررسی خواهد کرد.

هند هم اکنون هم نیروهای افغان را در نهاد های نظامی اش آموزش های حرفه یی نظامی می دهد و در نظر دارد تا ارتش افغانستان را با وسایط حمل و نقل نظامی نیز بسیج سازد.

این علت ها از سوی مقام های هندی در جریان سفر هفته ی پیش کریم خلیلی معاون اول رییس جمهور کرزی نیز مطرح شده است. هند  به عنوان آخرین استفاده کننده از کارخانه های های تولید جنگ افزار، سلاح خریداری می کند که این کار هند را از فرستادن جنگ افزار به کشور سومی باز می دارد.

درخواست افغانستان برای جنگ افزار از هند در جریان سفر سال پار رییس جمهور کرزی به هند نیز صورت گرفته است. اما هند به علت نگرانی های که از پاکستان دارد، آن چنان هم برای بسیج ساختن افغانستان با جنگ افزار های پیش رفته دل بسته نیست.

افغانستان و هند بر بنیاد موافقت نامه یی همکاری که در سال ۲۰۱۱ میلادی امضاء کردند، به همکاری های هم سان امنیتی مکلف هستند.

هند هم چنان سرگرم کار های ساختمانی در افغانستان است و مقام های هندی به مقام های افغان اطمینان داده است که ناامنی ها  ترور مهندسان هندی در افغانستان از سوی گروه های مخالف مسلح دولت نمی تواند بر این همکاری ها اثر های منفی بر جا بگذارند.

قیام نوری