کرزی: برای امضای پیمان امنیتی عجله نداریم

Afghan President Hamid Karzai addresses

رییس جمهور کرزی گفته است که کشورش برای امضای پیمان امنیتی با ایالات متحدۀ امریکا هیچ عجله یی ندارد و حتا ممکن است امضای این پیمان با حکومت تازه پس از انتخابات سال دو هزار و چهارده میلادی امضاء شود.

امضای این پیمان حضور تعداد سربازان خارجی را در افغانستان در سال های پسا دو هزارو چهارده روشن می سازد.

 به گفته یی کرزی :”  هر چند امریکایی ها ماهِ اکتوبر را برای امضای این پیمان معین کرده است، ولی ما عجله نداریم. اگر سند های این پیمان در جریان همین حکومت آماده باشد، که خوب خواهد شد. اما اگر چنین نبود، رییس جمهور بعدی در بارۀ این که آیا آن را می پذیر یا نه، بحث خواهد کرد.”

عدم موافقت عراق با امضای چنین یک پیمان امنیتی باعث شد که ایالات متحدۀ امریکا تمام سربازان شان را از عراق بیرون بکشد و اکنون عراق در آتش تفرقه های مذهبی می سوزد.

با این حال شماری از مقام های نظامی بلند پایه یی امریکا از جمله جنرال جوزیف دنفورد، فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان می گوید که رییس جمهور کرزی این پیمان را امضاء خواهد کرد.

قیام نوری